RESESÄLLSKAP DELUXE

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Skönhet -

Anna: En fan­tas­tisk in­pack­ning är 3 mi­nu­te mi­rac­le re­con­structor, 89 kr, från Aus­sie som gör skäl för nam­net. Den är su­per­b­ra, dryg och bil­lig och gör hå­ret mjukt, blankt och stun­sigt sam­ti­digt som den dof­tar helt ma­giskt. Me­ga mask, 310 kr, från Red­ken är en se­rie två­fas-in­pack­ning­ar för torrt, fär­gat el­ler ska­dat hår. Samt­li­ga är myc­ket bra, ver­kar på kort tid och ger re­sul­tat som va­rar i läng­den. På re­san äls­kar jag att läg­ga ner en in­pack­ning i smi­dig klämpå­se från Da­vi­nes. Cir­c­le chro­nicles, 79 kr, finns ock­så för oli­ka be­hov, var­je på­se räc­ker till cir­ka fy­ra be­hand­ling­ar. Med en skugg­pa­lett i se­mester­pack­ning­en finns allt som be­hövs för en snygg ma­ke­up i al­la lä­gen. Coutu­re pa­let­te col­lector i va­ri­an­ten Ma­ke the ci­ty your play

ground, 565 kr, från YSL in­ne­hål­ler fem blå­grå ögon­skug­gor i kom­plet­te­ran­de to­ner. Med pri­mer som grund sit­ter skug­gor­na sä­kert he­la da­gen även när so­len ste­ker på.

ME

Kan du tip­sa om en rik­tigt bra hå­rin­pack­ning?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.