Fler döm­da kvinn­li­ga mör­da­re:

Söndag (Aftonbladet) - - Söndagskrim -

Johanna Möller:

Den 21 au­gusti 2017 döms Johanna Möller i Väst­man­lands tings­rätt till livs­tids fäng­el­se för det upp­märk­sam­ma­de ”som­mar­stu­ge­mor­det”. Jo­han­nas pap­pa mör­das och hen­nes mam­ma ut­sätts för ett mord­för­sök i fa­mil­jens stu­ga i Ar­bo­ga den 3 au­gusti 2016. Brot­ten be­gås till­sam­mans med Jo­han­nas sam­bo Mo­ham-

mad Ra­ja­bi som döms till 14 års fäng­el­se och ut­vis­ning.

Jon­na Hen­ning­s­son, 28:

Svart­sju­ka mot sin kär­leks­ri­val drev Jon­na Hen­ning­s­son att i ju­ni 2014 mör­da och styc­ka en jämn­å­rig kvin­na. Hon döm­des den 18 mars 2015 till livs­tids fäng­el­se för mord. Av­tjä­nar sitt straff på Hin­se­berg.

Sa­ra Lund­blad, 29:

Till­sam­mans med pojk­vän­nen mör­da­de Sa­ra Lund­blad sin pap­pa Gö­ran Lund­blad ge­nom att skju­ta ho­nom när han låg i sin säng. Mo­ti­vet var san­no­likt att kom­ma över hans för­mö­gen­het. Mor­det sked­de på pap­pans gård i För­lö­sa i au­gusti 2012. Ef­ter

mor­det gräv­de pa­ret ned krop­pen som hit­ta­des först två år se­na­re. Det tack va­re en kvin­na från Mis­sing pe­op­le som Sa­ras pojk­vän be­kän­de allt för.

Sa­ra döm­des i april 2015 till 18 års fäng­el­se. Sit­ter på an­stal­ten i Ystad.

Mar­ti­na Kveldstad, 40:

Döm­des i de­cem­ber 2010 till livs­tids fäng­el­se ef­ter att ha strypt bå­de sin mam­ma och en äld­re vä­nin­na till döds, bland an­nat med en jul­grans­be­lys­ning. Hon för­sök­te se­dan få

dub­bel­mor­det att fram­stå som själv­mord. Syf­tet var att kom­ma över de­ras re­cept­be­lag­da me­di­ci­ner. Mar­ti­na sit­ter på Hin­se­berg.

Jeanette Ja­vell, 47:

På mor­go­nen på mid­som­ma­raf­to­nen 2012 hit­tas Jeanette Ja­vells 49-åri­ge sam­bo Inge­mar Wallin död. Hon har kniv­hug­git ho­nom till döds med en fi­lé­kniv och döms till 14 års fäng­el­se som hon av­tjä­nar på Hin­se­berg.

Carina ”Svar­ta än­kan” Frö­din, 56:

Carina Frö­din bru­kar kal­las en av Sve­ri­ges far­li­gas­te kvin­nor som dömts för mord på två av si­na man­li­ga part­ners. Den 27 au­gusti 2010 döm­de Svea hov­rätt hen­ne till livs­tids fäng­el­se för mord, mord­för­sök och grov mord­brand. Hon av­tjä­nar straf­fet på kvin­no­an­stal­ten Hin­se­berg.

Jeanette Ja­vell.

Mar­ti­na Kveldstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.