Kvin­nor och död­ligt våld

Söndag (Aftonbladet) - - Söndagskrim -

Kvin­nor som be­går död­ligt våld är gans­ka ovan­li­ga. De skil­jer sig från män­nen när det gäl­ler of­fer, sät­tet som mor­det be­gås på och plat­sen där det sker. för­ö­va­ren en kvin­na

En svensk stu­die som pub­li­ce­ra­des 2016 fo­ku­se­ra­de på död­ligt våld och kvinn­li­ga för­ö­va­re, ett om­rå­de som ti­di­ga­re va­rit gans­ka out­fors­kat. Man un­der­sök­te även skill­na­der mel­lan män och kvin­nor som för­ö­va­re. I stu­di­en ana­ly­se­ra­des samt­li­ga fall av död­ligt våld mel­lan 1990 till 2010, to­talt 1 570 styc­ken. Där ingick även död­ligt våld mot min­derå­ri­ga.

De fles­ta kvinn­li­ga för­ö­va­re ha­de in­te dömts för nå­got brott ti­di­ga­re och det var van­li­ga­re att kvin­nor dö­dar nå­gon un­der på­ver­kan av en all­var­lig psy­kisk stör­ning. I ba­ra ett fall av tio är när det gäl­ler död­ligt våld mot vux­en. Den siff­ran har va­rit gans­ka oför­änd­rad un­der många år. När det gäl­ler död­ligt våld mot barn står kvin­nor dä­re­mot för en tred­je­del.

Kvinn­li­ga för­ö­vares vux­na of­fer var of­ta­re en man och en in­tim part­ner. Off­ret var of­ta påverkad av sub­stan­ser när brot­tet in­träf­fa­de och dog of­tast till följd av kniv­våld. Kvinn­li­ga för­ö­va­re dö­da­de i nio fall av tio i hem­mil­jö. Kvinn­li­ga för­ö­va­re som dö­da­de en vux­en per­son var of­ta påverkad av al­ko­hol el­ler dro­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.