MÅ BRA Mår­ten Ny­léns öv­ning­ar för att öka för­brän­ning­en

Höj för­brän­ning­en med Mår­ten Ny­léns enk­la men su­pe­ref­fek­ti­va trä­ning. 12 mi­nu­ter två gång­er i vec­kan räc­ker! – Vill du öka din fett­för­brän­ning är ett av de bäs­ta sät­ten att helt en­kelt rö­ra på dig mer.

Söndag (Aftonbladet) - - Innehall - Text: Ni­na Ja­kob­son Fo­to: Mag­nus Li­am Karls­son

Vill du bli av med över­flö­digt fett och i stäl­let kän­na dig stark och or­ka mer? Lär krop­pen att brän­na mer fett – bå­de när du är ak­tiv och när du vi­lar.

Vår ener­gi­för­bruk­ning be­står av två de­lar. Den ba­sa­la äm­nes­om­sätt­ning­en re­gle­rar hur myc­ket ener­gi vi gör av med ut­an att gö­ra någon­ting, allt­så det krop­pen an­vän­der ba­ra för att kun­na fun­ge­ra. Sen har vi den ener­gi­för­bruk­ning som ökar ju mer vi rör på oss.

– Den ba­sa­la på­ver­kas så klart även av and­ra fak­to­rer som ål­der, kön, livs­stil och ge­ne­tik, men vi kan på­ver­ka bå­da des­sa. Det hand­lar om att fo­ku­se­ra på de sa­ker som vi fak­tiskt kan på­ver­ka.

Och vil­ka är då det? Jo, trä­ning, go­da kost­va­nor och en bra åter­hämt­ning är tre sa­ker som kan hjäl­pa till att öka bå­de den ba­sa­la för­brän­ning­en och vår ak­ti­va ener­gi­för­bruk­ning.

– Kon­di­tions­trä­ning som pro­me­na­der, löp­ning, sim­ning och cyk­ling ihop med en lät­ta­re styr­ke­trä­ning är ett av de ef­fek­ti­vas­te sät­ten i min värld, till­sam­mans med att an­pas­sa kost och åter­hämt­ning såklart.

Se till att äta re­gel­bun­det, det vill sä­ga håll ditt ener­gi­in­tag jämnt för­de­lat över da­gen.

– Ät hell­re li­te mind­re vid var­je mål, men gär­na li­te of­ta­re, än få mål med myc­ket ener­gi. Det fun­ge­rar of­tast bätt­re en­ligt mig.

Ge­nom att hål­la en jämn ener­gi­ni­vå hin­ner vi lät­ta­re gö­ra av med det vi ätit.

– Se ock­så till att få i dig mat som in­ne­hål­ler bra med nä­ring, så du får i dig det du be­hö­ver för att må bra.

Ju mer musk­ler du har desto hög­re för­brän­ning har din kropp. Att styr­ke­trä­na är allt­så nå­got av det bäs­ta

du kan gö­ra om du vill få din kropp att brän­na mer fett.

– Styr­ke­trä­ning hö­jer din ba­sa­la för­brän­ning, sam­ti­digt som du för­brän­ner mer ener­gi även ef­teråt, sä­ger Mår­ten Ny­lén.

Un­der det pass han skräd­dar­sytt för Sön­dags lä­sa­re an­vän­der vi he­la krop­pen, för ju fler musk­ler vi ak­ti­ve­rar desto mer ener­gi gör vi av med.

– Se det som att du har en stor lo­kal där du ba­ra tän­der vis­sa lam­por. Det drar för­stås mind­re ener­gi än om du tän­der upp he­la lo­ka­len.

Dess­utom in­ne­hål­ler pas­set ett par puls­hö­ja­re för att max­i­me­ra för­brän­ning­en.

– Ju mer puls, desto mer ener­gi gör du av med. Kör vi styr­ke­trä­ning­en med puls­höj­ning­ar gör vi bå­de av med mer ener­gi un­der själ­va pas­set men vi ökar ock­så för­brän­ning­en ef­teråt. Det är det som är det smar­ta med att kom­bi­ne­ra kon­di­tion med styr­ka.

När vi kom­mer i gång med trä­ning­en är det lätt att ham­na i klas­sis­ka fäl­lor som snabbt får oss att vil­ja ge upp. Två av de van­li­gas­te fall­gro­par­na är att vi blir sju­ka el­ler att det ba­ra in­te går att få ti­den att räc­ka till.

– Om man blir sjuk hand­lar det om att an­pas­sa ef­ter hur man mår. Vid halsont och fe­ber av­rå­der jag från att man trä­nar. Är man ba­ra li­te snu­vig är mitt råd att in­te dra upp pul­sen så högt och att va­ra li­te nog­gran­na­re med åter­hämt­ning­en och kos­ten.

Kän­ner du att du är på väg att bli sjuk kan du fort­sät­ta att trä­na, men det kan va­ra smart att ta en vi­lo­dag el­ler att an­stränga sig li­te mind­re.

– Pro­me­na­der och lug­na­re styr­ke­trä­ning fun­kar of­ta men kor­ta gär­na ner pas­sen

och mins­ka an­sträng­ning­en för att va­ra sä­ker på att krop­pen kla­rar att åter­häm­ta sig.

Då­ligt med tid är ett stort pro­blem för många.

– Tänk på att det all­tid är bätt­re att gö­ra nå­got li­tet än ingen­ting alls.

Sätt fo­kus på vad du kan gö­ra i stäl­let för vad du in­te kan. Du be­hö­ver till ex­em­pel ing­et gym för att trä­na.

– Upp­läg­get vi har här kan du prak­tiskt ta­get gö­ra var som helst och när som helst. Du kan ock­så gö­ra det på mind­re än 12 mi­nu­ter och än­då få bra ef­fekt.

Så se till att ska­pa ut­rym­me för de sa­ker du mår bra av.

– Att pla­ne­ra in tid med sig själv är in­te all­tid en dum idé och att pri­o­ri­te­ra sig själv är ald­rig en dum idé. Vi för­tjä­nar all­tid att må bra men vi be­hö­ver ock­så age­ra där­ef­ter.

Var­för in­te bör­ja med 12 mi­nu­ters puls­hö­jan­de styr­ke­trä­ning? Det kom­mer ga­ran­te­rat att va­ra job­bigt – och det kom­mer ga­ran­te­rat att få dig att må bätt­re, bli star­ka­re och sät­ta fart på för­brän­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.