Det krävs mod för att gö­ra en för­änd­ring

Söndag (Aftonbladet) - - Valkommen -

När An­ja Pär­son kom ut satt jag i en bil från ett mid­som­mar­fi­ran­de i Väst­man­land. Jag minns att det tröt­ta småpra­tet er­sat­tes med kon­cen­tre­rad tyst­nad när hon i Som­mar i P1 de­kla­re­ra­de att: ”Från den fan­tas­tis­ka förs­ta kys­sen, in i evig­he­ten, är det vi.”

I dag känns ju An­ja och Filip­pa som ett li­ka hem­tamt par som Zla­tan och He­le­na el­ler Dan­ny och Mol­ly i den svens­ka kän­dis­värl­den, men jag vill min­nas att jag var verk­ligt för­vå­nad där jag satt i bak­sä­tet. Ba­ra det fak­tum att jag minns det sex år se­na­re ty­der ju på det.

An­ja ha­de själv bli­vit för­vå­nad, be­rät­ta­de hon i som­marpra­tet: ”Jag väx­te upp med en dröm om hur prin­sen skul­le se ut, att vi skul­le ha hus och barn. Jag väg­ra­de att er­kän­na att jag äls­ka­de hen­ne, jag sa att jag in­te gil­la­de tje­jer.”

Men hon er­kän­de sin kär­lek, om­for­ma­de sin syn på sig själv och li­vet. I dag har ma­kar­na två ge­men­sam­ma barn och ver­kar stöt­ta varand­ra i allt, läs mer om de­ras liv till­sam­mans ans på si­dan 10.

För­änd­ring krä­ver ett visst mått mod. Nå­got mås­te rö­ras upp, kas­tas om. För att man ska vå­ga ta ste­get in i en ny re­la­tion. El­ler ett nytt yr­ke.

Skå­de­spe­la­ren Sven Me­lan­der bru­ka­de ond­gö­ra sig över di­ver­se äm­nen på ett bitskt och slag­fär­digt vis, men han kun­de in­te tän­ka sig att nå­gon skul­le vil­ja ta del av hans tan­ke­gång­ar. Ett pro­duk­tions­bo­lag tyck­te an­norlun­da, i dag har över fy­ra mil­jo­ner män­ni­skor (!) sett vi­de­oklip­pet där han för­sva­rar sång­ers­kan Za­ra Lars­son och Sven kan läg­ga till ”in­flu­encer” på sitt cv (si­dan 58).

När ett skif­te väl är gjort blek­nar min­ne­na av vån­dan. Jag g kom­mer först in­te ens på nå- ågon stor för­änd­ring som jag g gjort. Allt har väl ba­ra rul­lat t på?

Först när jag tän­ker ef­ter minns jag de sömn­lö­sa nät­ter­na ter­na in­nan jag tac­ka­de ja till job­bet bet som re­dak­tör för Sön­dag. Att ta an­svar, be­slut och stå på bild på den n här si­dan och torg­fö­ra mi­na åsik­ter ik­ter om stort och smått – det är egent­li­gen in­te lätt för mig.

Men jag är så glad att jag vå­ga­de för det här är det ro­li- li­gas­te jobb jag haft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.