Yo­ga med Ma­lin Berg­ha­gen

En ny kär­lek, myc­ket sex – och yo­ga i mäng­der. I dag har Ma­lin Berg­ha­gen pas­se­rat 50-strec­ket och är lyck­li­ga­re än nå­gon­sin. – Jag tän­ker: ”shit, jag är 52 – baam!”.

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehall - Text: Ni­na Ja­kob­son Fo­to: Pe­ter Knut­son Hår & ma­ke­up: Cha­ta­ri­na Gö­rans­son

Hon har med sig bå­de nya kär­le­ken Mar­tin och gam­la kär­le­ken Bod­hi till stu­di­on där hon ska plå­tas och in­ter­vju­as. Den förs­ta he­ter Charl­ton i ef­ter­namn, är 47 år, eng­els­man och har fun­nits i Ma­lin Berg­ha­gens liv i drygt ett halv­år. Den and­ra är en stor rho­desi­an ridge­back, 10 år, som bör­jar bli grå i päl­sen och som väl­digt tyd­ligt är mat­tes hund.

– Han är ald­rig rik­tigt lyck­lig ut­an mig, sä­ger hon och ruf­sar ho­nom i päl­sen.

Han vill gär­na va­ra med på bild, men flyt­tar ly­digt på sig när Ma­lin vant gli­der in och ut ur oli­ka asa­nas, yo­ga­po­si­tio­ner.

Vad be­ty­der yo­ga för dig?

– Jät­te­myc­ket! Den får mig att lan­da i mig själv, att lyss­na på mig själv och att hål­la min kropp frisk. För mig är yo­ga me­di­ta­tion i rö­rel­se och ge­nom me­di­ta­tio­nen kom­mer jag i kon­takt med mig själv och det jag verk­li­gen kän­ner. Ge­nom fy­sisk yo­ga hål­ler jag mig stark och smi­dig sam­ti­digt som nerv­ba­nor­na och bind­vä­var­na hålls ak­ti­va. Det hål­ler krop­pen ung­dom­lig.

För gans­ka ex­akt 20 år se­dan fick Ma­lin en yo­ga­kurs i pre­sent. Trots att hon ald­rig tes­tat yo­ga ti­di­ga­re var det kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet.

– Jag har all­tid va­rit själs­ligt sö­kan­de och le­tat ge­nom oli­ka fi­lo­so­fi­er. Ge­nom det me­di­ta­ti­va i yogan fann jag ett and­ligt rum som in­te var re­li­gi­ons­bun­det och jag fast­na­de di­rekt den där förs­ta hel­gen.

Hur måd­de du in­nan du bör­ja­de yo­ga?

– Fram­för allt var jag myc­ket mer okon­trol­ler­bar när det gäll­de mi­na käns­lor. Nu kan jag myc­ket mer kon­trol­le­ra det som hän­der i min in­re värld och in­te ska­pa oro av sa­ker som in­te finns, in­te gö­ra en mas­sa an­ta­gan­den.

I dag yo­gar el­ler me­di­te­rar Ma­lin Berg­ha­gen åt­minsto­ne en kvart var­je dag.

– Jag an­pas­sar mig väl­digt myc­ket ef­ter möj­lig­he­ten så vad jag gör är väl­digt oli­ka be­ro­en­de på var jag är och vad jag har med mig. Men jag tyc­ker om att yo­ga på mor­go­nen för då vak­nar jag.

Hur kän­ner du dig om du in­te yo­gar re­gel­bun­det?

– Om jag lå­ter bli en vec­ka får jag ont i ryg­gen och så blir jag mer okon­cen­tre­rad och mer stres­sad.

Kan yogan hål­la oss unga?

– Min kropp åter­häm­tar sig väl­digt snabbt om jag har en pe- ri­od när jag yo­gar och äter bra. Jag får mer ener­gi och mer lys­ter i an­sik­tet, så ab­so­lut!

När vi yo­gar är det ock­så lät­ta­re att hål­la stres­sen bor­ta.

– Ing­en typ av stress är bra och det är den som gör att vi åld­ras snab­bast. Me­di­ta­tion lug­nar sin­net, men om man tyc­ker att me­di­ta­tion är svårt kan det va­ra lät­ta­re att yo­ga.

Vill du än­då

pro­va att me­di­te­ra är Mal­ins enk­las­te va­ri­ant att ba­ra sät­ta sig be­kvämt, slu­ta ögo­nen och räk­na hur många se­kun­der det tar att an­das in och hur många det tar att an­das ut.

– Allt hand­lar om att hål­la tan­kar­na bor­ta. Har man någon­ting att fo­ku­se­ra på så hål­ler man dem bor­ta. Nå­got jag tyc­ker om är ock­så att hål­la för mi­na öron och lyss­na på mi­na eg­na an­de­tag. Det är väl­digt lug­nan­de. Är man stres­sad och till ex­em­pel sit­ter på bus­sen, kan man hål­la för öro­nen och ba­ra lyss­na på si­na an­de­tag.

Spe­lar det nå­gon roll vil­ken typ av yo­ga vi gör?

– Nej, det hand­lar om me­di­ta­tio­nen, men ock­så om att sti­mu­le­ra bind­vä­ven och or­ga­nen, få i gång nerv­ba­nor­na och cir­ku­la­tio­nen i al­la sy­stem. Och det är

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.