Tes­ta ve­gansk snabb­mat!

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehall -

Är du ny­fi­ken på ve­gansk mat­lag­ning? Fö­re­drar du mat som är snabb­la­gad? Då kan kok­bo­ken Ve­gansk snabb­mat – Stre­et­food för al­la va­ra nå­got för dig. Koc­ken Se­basti­an Schau­er­mann har skri­vit bo­ken och står även bakom Sve­ri­ges förs­ta ve­gans­ka snabb­matsked­ja Ta­ku – Ta­ku. Sva­ra på frå­gan: Inom ve­gansk mat­lag­ning an­vänds tem­peh. Vad är det för nå­got? Mej­la ditt svar till son­dags­tav­ling@af­ton­bla­det.se el­ler skic­ka ett vy­kort till Af­ton­bla­det Sön­dag/ OTW, Box 3265, 103 65 Stock­holm. Märk mejl el­ler kort med ”Ve­gan” och glöm in­te att ange din adress och te­le­fon­num­mer. Sva­ret vill vi ha se­nast den 21 no­vem­ber och vin­nar­na pre­sen­te­ras på Sön­dags Fa­ce­book. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren. (AS)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.