MUSAKHAN-RUL­LAR (PA­LES­TINS­KA KYCKLINGRULLAR)

Söndag (Aftonbladet) - - Mat -

Musakhan är en av de mest po­pu­lä­ra maträt­ter­na i Pa­les­ti­na. Ing­et kons­tigt med det, för den är så god! Musakhan in­ne­hål­ler kyck­ling, lök, oliv­ol­ja, su­mak och nöt­ter. En tra­di­tio­nell musakhan ser­ve­ras på bric­ka ovan­på ett tunn­bröd som he­ter ta­boun. Att ser­ve­ra i rul­lar är en mo­dern twist på rät­ten. Hit­tar du in­te ta­boun kan du i stäl­let an­vän­da tor­til­la­bröd.

6 por­tio­ner 12 ta­boun el­ler me­dium­sto­ra tor­til­la­bröd 100 g söt­man­del, skål­lad, ska­lad och grov­hac­kad 50 g pin­jenöt­ter

Fyll­ning:

saf­ten från 1 ci­tron 1 pres­sad vit­löks­klyf­ta 600 g kyck­ling­bröst­fi­lé 6 gu­la lö­kar el­ler röd­lö­kar 2 dl + ½ dl oliv­ol­ja av god kva­li­tet ca 3 dl vat­ten

Smak­sätt­ning:

3 msk su­mak + 2 tsk att gar­ne­ra med 1 msk sju kryddor (se re­cept si­dan 69) 1 tsk ma­len spis­kum­min 1 tsk svart­pep­par ½ tsk ma­len kar­de­mum­ma 1 krm ri­ven mus­kot­nöt 2 tsk salt

Till ser­ve­ring:

na­tu­rell yog­hurt, 3% en god sal­lad

Gör så här:

1. Blan­da ci­tronsaft och vit­lök till fyll­ning­en i en skål. Ring­la bland­ning­en över kyck­ling­fi­lé­er­na och mas­se­ra in den. Låt stå i cir­ka 15 mi­nu­ter. 2. Rör ihop al­la kryddor till smak­sätt­ning­en i en skål. Strö krydd­bland­ning­en över kyck­ling­en (spa­ra 1 te­sked till se­na­re) och mas­se­ra in den or­dent­ligt. Låt kyck­ling­en stå och ma­ri­ne­ra i någ­ra tim­mar el­ler över nat­ten i ky­len, al­ter­na­tivt i 30 mi­nu­ter i rumstem­pe­ra­tur. 3. Strim­la lö­ken. Het­ta upp 2 de­ci­li­ter oliv­ol­ja i en rym­lig stek­pan­na el­ler ka­strull. Fräs lö­ken lång­samt på låg vär­me i 15 mi­nu­ter, rör om var­samt med jäm­na mel­lan­rum. Strö över de spa­ra­de kryd­dor­na och stek i 10–15 mi­nu­ter till. Lyft upp lö­ken med en hål­slev och ställ åt si­dan. Spa­ra stekol­jan till pens­ling av rul­lar­na. 4. Sätt ug­nen på 200 gra­der. 5. Het­ta upp ½ de­ci­li­ter oliv­ol­ja i en stor stek­pan­na och bryn kyck­ling­fi­lé­er­na tills de får färg runt om. Till­sätt vatt­net (det ska in­te täc­ka fi­lé­er­na helt). Ko­ka upp och låt små­ko­ka un­der lock i 20–30 mi­nu­ter, el­ler tills fi­lé­er­na är ge­nom­kok­ta. Lägg fi­lé­er­na på en skär­brä­da. 6. Stek man­del och pin­jenöt­ter gyl­le­ne i li­te ol­ja. 7. Strim­la kyck­ling­fi­lé­er­na och blan­da dem med lök- och nöt­bland­ning­en, men spa­ra li­te lök och nöt­ter till gar­ne­ring. 8. Pens­la en ugns­form med ol­ja (an­vänd gär­na li­te av ol­jan som du stek­te lö­ken i). Lägg li­te fyll­ning i ett tor­til­la­bröd och rul­la ihop till en rul­le. Lägg rul­len i ugns­for­men och upp­re­pa pro­ce­du­ren med res­te­ran­de bröd. 9. Ugns­stek rul­lar­na mitt i ug­nen i cir­ka 15 mi­nu­ter. Gar­ne­ra med lök och pin­jenöt­ter och strö slut­li­gen su­mak över he­la här­lig­he­ten. Ser­ve­ra rul­lar­na till­sam­mans med yog­hurt och sal­lad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.