Vår hund re­a­ge­rar på sa­ker vi in­te ser

Söndag (Aftonbladet) - - Resa -

Hej Ter­ry! För ett an­tal år se­dan när jag bod­de i hus upp­lev­de jag att käl­lar­dör­ren stäng­des. Jag hör­de hur luc­kan på pan­nan öpp­na­des och stäng­des fast det ba­ra var jag hem­ma. En kväll hör­de jag hur nå­gon tas­sa­de in och ut ur sov­rum­met. Det var in­te bar­nen för då skul­le jag ha hört de­ras dör­rar öpp­nas och stäng­as. Nu bor jag och min nu­va­ran­de sam­bo i lä­gen­het. Han har känt hur nå­gon sät­ter sig på hans säng ibland och vår hund re­a­ge­rar på nå­got som vi in­te ser. Ibland vill hon in­te gå in i lä­gen­he­ten. En dag när jag vän­ta­de på att ma­ten i ug­nen skul­le bli klar, så hör jag hur fläk­ten i ug­nen stängs av. När jag tit­tar så är ug­nen av­stängd. Det har ock­så hänt att lam­por tänds och någ­ra nät­ter har jag vak­nat av att vår tv star­tat. Det känns in­te skräm­man­de, men jag und­rar vad som hän­der? Bo­dil

Hej! När jag läs­te ditt brev kän­de jag när­va­ron av en kvin­na och hör­de nam­net Ag­nes. Hon sä­ger att du kän­de hen­ne. Hon har för­sökt kom­ma ige­nom och nå dig. Det är allt­så hon som har ska­pat ak­ti­vi­te­ten hem­ma hos dig. Oroa dig in­te för bar­nen, hon kom­mer in­te att på­ver­ka dem. Det in­tres­san­ta är att hon stäng­de av spi­sen, hon var själv kock. Hon be­rät­tar att hon ha­de sto­ra svå­rig­he­ter med rör­lig­he­ten in­nan hon gick bort. Ibland var hon tvung­en att an­vän­da rull­stol. Hon sä­ger: ”En av an­led­ning­ar­na till mi­na be­sök hos dig är för att ta­la om för dig att det är på ti­den att du ut­veck­lar din in­tui­tion och din för­må­ga som me­dium.” Det finns ing­et hem­ma hos dig som du be­hö­ver va­ra rädd för. När du tar ste­get kom­mer du att ham­na i ett flö­de och sa­ker och ting kom­mer att lug­na sig. Av nå­gon okänd an­led­ning hör jag hen­ne upp­re­pa or­det ”Uppsa­la” och jag kän­ner en kopp­ling till sjuk­hu­set. Jag vet in­te vad det be­ty­der, men frå­ga din fa­milj. Ag­nes sä­ger slut­li­gen: ”Jag har ba­ra kom­mit för att se att ni har det bra, allt är bra.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.