Vem är han – rö­ka­ren?

Söndag (Aftonbladet) - - Resa -

Hej Ter­ry, tack för sva­ret jag fick i Af­ton­bla­dets Sön­dag num­mer 34, sig­na­tur ”Und­ran­de Ingrid”. Jag har någ­ra fun­de­ring­ar om vem rö­ka­ren kan va­ra som be­sö­ker mig. Jag har fun­de­rat, men kan in­te kom­ma på nå­got, och vem kan den lil­la flic­kan va­ra som fyl­ler 11 år? Har min far be­sökt mig fle­ra gång­er? Ser du nå­got om min mor?

Und­ran­de Ingrid

Hej Ingrid! Tack för din re­spons! Ibland när man får in­for­ma­tion av ett me­dium mås­te man hö­ra sig för med nä­ra och kä­ra. Det är in­te all­tid man kän­ner igen in­for­ma­tio­nen på en gång. Förs­ta gång­en jag gick på en pri­vat­sitt­ning hos ett me­dium fick jag in­for­ma­tion om en släk­ting jag ald­rig ha­de hört ta­las om. Jag frå­ga­de min mam­ma och hon viss­te pre­cis vem det var som ha­de kom­mit ige­nom och var­för. Om du pra­tar med di­na släk­ting­ar kanske du får ve­ta vem den lil­la flic­kan och rö­ka­ren är. Rö­ka­ren kan ha bott på plat­sen där du bor nu. Fa­mil­je­med­lem­mar som har gått bort kom­mer då och då och tit­tar till oss, så din far kan ha va­rit hos dig många gång­er. Jag har en käns­la av att det skul­le va­ra bra för dig att gå till ett me­dium för ett pri­vat mö­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.