3x RES KLIMATSMART!

Söndag (Aftonbladet) - - Resenytkto & Utvlallt -

1. RES TILL­SAM­MANS Om du mås­te åka bil, ut­nytt­ja al­la sä­ten och fyll bi­len med med­pas­sa­ge­ra­re. Om du mås­te fly­ga, bo­ka av­gång med hög be­lägg­ning och välj bolag som fly­ger med nya, ef­fek­ti­va ma­ski­ner. Då mi­ni­me­ras kol­di­ox­id­ut­släp­pen per pas­sa­ge­ra­re.

2. FLYG BA­RA NÄR DU MÅS­TE Und­vik att re­sa till des­ti­na­tio­ner som lig­ger långt bort. Se­mest­ra helst i Eu­ro­pa och för­sök att und­vi­ka flyg­re­sor på kor­ta­re di­stan­ser. Välj tåg! 3. VÄLJ RÄTT BÅT Vis­sa snabb­fär­jor bi­drar med mer kol­di­ox­id än ett flyg­plan på sam­ma sträc­ka. En lång­sam fär­ja är ur mil­jö­hän­syn bätt­re än en snabb. Välj helst fär­jor med hög be­lägg­ning, om det är möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.