3x Vin­går­dar längs vägen

Söndag (Aftonbladet) - - Resa -

Land­mark vi­ney­ards at hop kilin

Det­ta är in­te vin­går­dens hu­vud­sä­te, men det är ett rik­tigt vac­kert stäl­le med fi­na vi­ner och en trev­lig bu­tik med bå­de pre­sentar­tik­lar och de­li­ka­tes­ser. Ett plus för att de in­te tog be­talt för prov­ning­en. Nu val­de vi dock att ba­ra pro­va ett par av går­dens oli­ka vi­ner och in­te gö­ra en hel prov­ning som bru­kar be­stå av sex oli­ka vi­ner.

6050 West­si­de ro­ad.

Ma­ri­a­mar esta­te

Den­na vin­gård tog vi en om­väg för att be­sö­ka. Den star­ta­des på sent 1970-tal av Ma­ri­mar Tor­res som är släkt med Spa- ni­ens tro­li­gen mest kän­da vin­hus. Se­dan star­ten har hon sat­sat sten­hårt på kvinn­lig ar­bets­kraft. Al­la che­fer är kvin­nor och även vin­ma­kar­na vi­ket hi­sto­riskt sett är ett väl­digt mans­do­mi­ne­rat yr­ke.

Att pro­va sex oli­ka vi­ner kos­tar 20 dol­lar. Det tog oss cir­ka 20 mi­nu­ter att cyk­la hit från byn Gran­ton.

11400 Gran­ton ro­ad.

Mac rostie

Max 15 mi­nu­ters cy­kel­väg från He­alds­burg lig­ger den­na vin­gård som har en stor­sla­gen ut­sikt över böl­jan­de vin­land­skap som får dig att tro att du är i Ita­li­en.

4605 West­si­de ro­ad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.