Klu­ri­ga kryss

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehall -

För korsor­den gäl­ler: Bok­stä­ver­na i de fär­ga­de num­re­ra­de ru­tor­na bil­dar en lös­nings­kod som kan ut­lä­sas som ett fyr­siff­rigt tal, till ex­em­pel ARTON TJUGO (1820) el­ler TRE FEM NIO ETT (3591).

För su­do­kun gäl­ler: Läs bred­vid su­do­kun hur du får fram ko­den.

För att täv­la kan du an­ting­en swisha in sva­ret från Swish-ap­pen i din mo­bil, el­ler ringa in från en van­lig knapp­te­le­fon. Du kan läm­na svar för al­la korsor­den i ett och sam­ma sam­tal el­ler i ett och sam­ma Swish-med­de­lan­de.

Svar via Swish: I be­lopps­fäl­tet skri­ver du 10 kro­nor. I med­de­lan­de­fäl­tet skri­ver du din postort (mel­lanslag) swish­kod (mel­lanslag) lös­nings­kod (mel­lanslag) swish­kod (mel­lanslag) lös­nings­kod osv. Ex­em­pel­vis kan det se ut så här: Väx­jö (mel­lanslag) A (mel­lanslag) 1610 (mel­lanslag) B (mel­lanslag) 2012 (mel­lanslag) C (mel­lanslag) 7510 osv. Skic­ka ditt swish till: 123 502 68 02. OBS! Det vi­kit­ga är att du först skri­ver ba­ra orts­namn, ett mel­lanslag och förs­ta ko­den. Du ska in­te skri­va ditt namn, det får vi au­to­ma­tiskt. Be­kräf­tel­se på ge­nom­förd be­tal­ning får du pre­cis som van­ligt i ap­pen.

Svar via te­le­fon: Ring 0939–114 70 68 (kost­nad 10 kr). Följ ba­ra de ta­la­de an­vis­ning­ar­na, två­siff­rigt täv­lings­num­mer och fyr­siff­rig lö­sen­kod är allt du be­hö­ver upp­ge för re­spek­ti­ve kors­ord. Du kan ringa bå­de från mo­bil och fast te­le­fon – men du kan in­te ringa från dolt el­ler ore­gi­stre­rat num­mer. Det be­ty­der att det mås­te sy­nas när vi sö­ker det på

eni­ro.se el­ler hit­ta.se. OBS! Det går in­te läng­re att sva­ra via SMS.

Har du frå­gor runt in­skick av svar kan du mej­la dem till: af­ton­bla­det@krys­sochquiz.se el­ler ringa mån­dag–ons­dag kl 12–17 på 031–751 25 00, knapp­val 3. Har du in­te fått din vinst ska du ringa: 0771-44 04 40, el­ler mej­la kund­cen­ter@folk­spel.se.

Se­nast nu på lör­dag kloc­kan

24 vill vi ha ditt svar. Vin­nar­na pre­sen­te­ras om tre vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.