Än­kor tar sa­ken i eg­na hän­der

Söndag (Aftonbladet) - - Samtalet - Jens Pe­ter­son son

Ti­tel: Wi­dows. Gen­re: Thril­ler. Re­gi: Ste­ve McQu­een. Skå­de­spe­la­re: Vi­o­la Da­vis, Michel­le Rod­ri­gu­ez, Eli­za­beth De­bic­ki, Cynt­hia Eri­vo, Co­lin Far­rell, Da­ni­el Ka­lu­uya, Bri­an Ty­ree Hen­ry, Li­am Ne­e­son och Ro­bert Du­vall.

Fil­men öpp­nar med ett bru­talt rån som väx­el­klipps med rå­nar­nas kvin­nor och de­ras pri­vat­liv. Rå­nar­na ska fly i en skåp­bil, men möts av skju­tan­de po­li­ser och bi­len ex­plo­de­rar.

Vi får se de­ras än­kor som på oli­ka sätt för­sö­ker gå vi­da­re i li­vet i Chi­ca­go. Vi­o­la Da­vis spe­lar lä­ra­ren Ve­ro­ni­ca som var gift med li­ga­le­da­ren Har­ry Raw­lins ( Li­am Ne­e­son). I åter­blic­kar mö­ter vi dem i lyck­li­ga, och mind­re lyck­li­ga, stun­der.

I en si­do­hand­ling står två po­li­ti­ker mot varand­ra i lo­kal­va­let i fat­ti­ga kvar­ter. Co­lin Far­rell ska ta över sin fars och far­fars po­li­tis­ka plats, men ut­ma­nas av en svart le­da­re. Som ock­så är boss för en gangs­ter­li­ga.

Det var den li­gan som Har­ry Raw­lins gäng rå­na­de på två mil­jo­ner dol­lar. Peng­ar som för­svann när rån­bi­len ex­plo­de­ra­de. Nu krä­ver de kri­mi­nel­la att än­kan Ve­ro­ni­ca ska ge dem peng­ar­na. Hon har fått en dag­bok av sin man där oli­ka kup­per be­skrivs. Hon vill för­sö­ka ut­fö­ra ett rån med de and­ra än­kor­na för att få ihop peng­ar och räd­da sitt liv.

In­tri­gen be­rät­ta­des först i brit­tis­ka tv-se­ri­en Än­kor­na 1983, skri­ven av Lyn­da La Plan­te ( I mör­da­rens spår). In­tri­gen är gans­ka lik när allt flyt­tat till USA, men in­ten­si­te­ten och tem­pot hög­re. Det är våld­sam­ma­re dsam­ma­re och bru­ta­la­re, även i di­a­lo­gen. Brott och po­li­tik blir un­ge­fär li­ka kri­mi­nel­la. .

Vi­o­la Da­vis är myc­ket bra som m le­da­re för kvin­nor­na. En ner­vös och rå thril­ler ller som ska­par en fa­sci­ne­ran­de osä­ker­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.