Hej på dig…

… Linn Mann­hei­mer från hu­morgrup­pen Stal­let.

Söndag (Aftonbladet) - - Samtalet - Mo­ni­ka Is­ra­els­son

Ni har gjort en ny se­rie som he­ter Al­la häs­tar hem­ma som sänds på SVT med pre­miär i dag. Vad är det för pro­gram?

– Var­je av­snitt leds av en gäs­tan­de ko­mi­ker vars per­son­li­ga in­tres­sen bli­vit fö­re­mål för av­snit­tets ut­form­ning, dock in­te all­tid en­ligt gäs­tens el­ler tit­tar­nas för­vän­tan. Pro­gram­met var­var sket­cher med stu­di­o­in­slag in­för publik.

Kan du be­rät­ta om nå­gon ovän­tad re­ak­tion?

– Mest ovän­tat var nog att vi ha­de så sjukt kul med al­la gäs­ter! Visst ha­de vi hop­pats att det skul­le bli ro­ligt men vi ha­de verk­li­gen hy­ste­riskt kul, ka­me­ran ska­ka­de ibland för att vi skrat­ta­de så myc­ket. An­nars var det nog att se Jo­han Glans ge­nom­fö­ra en agi­li­ty­ba­na. Allt­så som hund.

Ni lig­ger även bakom se­ri­en Trettiplus. Vil­ken sketch är du per­son­li­gen mest nöjd med där­i­från?

– Ge­ne­rellt är det väl­digt kul att ma­jo­ri­te­ten av sket­cher­na är själv­upp­lev­da av Stal­let. Men fa­vo­ri­ten är nog när vi drev med hur det är att sit­ta i (vad som skul­le kun­na va­ra den mest ab­sur­da si­tu­a­tion som finns) en gyn­stol; fast­låst med spre­tan­de ben un­der ti­den som en per­son på oer­hört nä­ra håll un­der­sö­ker ens mest pri­va­ta de­lar och sam­ti­digt för­sö­ker ge käns­lan av att det är det mest na­tur­li­ga i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.