Vi vill ha barn – är det svå­ra­re att bli gra­vid när man druc­kit länge?

Söndag (Aftonbladet) - - Samtalet -

?Jag är en tjej på 34 år som druc­kit öl och vin var­je dag se­dan jag var 20 år.

Nu är jag i en sta­bil re­la­tion och vill ha barn. Stäm­mer det att det är svå­ra­re att bli med barn om man druc­kit myc­ket in­nan?

Jag tän­ker slu­ta dric­ka när jag bli­vit gra­vid men jag hör­de att pro­fes­sorn Ag­nes Wold me­na­de att man kan

Ma­le­na:

Pro­fes­sor Ag­nes Wold me­nar att ett glas vin då och då in­te är skad­ligt men vi vet att miss­bruk kan ge fos­terska­dor och en ökad risk för miss­fall.

Ef­tersom ing­en kan sä­ga be- stämt vid vil­ken gräns ett fos­ter kan ta ska­da är det för­stås bäst att av­stå helt. Till och med i vin­lan­det Frank­ri­ke av­råds kvin­nor från att dric­ka un­der gra­vi­di­te­ten.

Det är hel­ler in­te klokt att vän­ta med att slu­ta dric­ka tills du vet om du är gra­vid för den da­gen du får ett po­si­tivt gra­vi­di­tets­be­sked har fost­rets ut­veck­ling re­dan på­gått un­der fle­ra vec­kor och kun­nat få ska­dor av al­ko­ho­len. Fost­ret är ju helt skydds­löst.

Det är där­för klokt att slu­ta dric­ka tre må­na­der in­nan du för­sö­ker bli med barn, nå­got du kan få hjälp och stöd med ge­nom att ringa al­ko­hol­hjäl­pen på 020-84 44 48.

dric­ka någ­ra glas i vec­kan även om man är gra­vid? ”El­la”

Sig­na­tu­ren ”El­la” har druc­kit al­ko­hol var­je dag i 14 år och nu vill hon bli gra­vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.