24

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehall - (LJ)

… pro­cent av svens­kar­na äter ve­ge­ta­riskt minst två gång­er i vec­kan. Det vi­sar en un­der­sök­ning Si­fo gjort på upp­drag av Ax­food. En fjär­de­del av svens­kar­na pla­ne­rar även att äta mind­re kött un­der det när­mas­te året. Det främs­ta skä­let är mil­jö- och kli­mat­hän­syn. Un­der­sök­ning­en vi­sar även att kvin­nor är li­te bätt­re än män på att äta ve­ge­ta­riskt. 24 pro­cent av män­nen anger att de ald­rig äter ve­ge­ta­riskt. Mot­sva­ran­de ot­sva­ran­de an­del bland kvin­nor är 10 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.