ERIKAS BÄS­TA TIPS

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

Pla­ne­ra! Skriv in i al­ma­nac­kan vil­ka da­gar/tim­mar du ska skri­va och be­stäm dig för att un­na dig det. Un­ge­fär på sam­ma sätt som du bo­kar ett trä­nings­pass. Vän­ta in­te på att du ska upp­fyl­las av nå­gon sorts gu­dom­lig in­spi­ra­tion. Jag sät­ter mig fram­för skär­men och väl­jer en ka­rak­tär som in­te har synts i histo­ri­en på ett tag. Var be­fin­ner sig hen fy­siskt? Vad gör hen? Det kan va­ra nå­got så tri­vi­alt som att per­so­nen vak­nar och sträc­ker på sig i säng­en. Hur känns la­ka­net mot krop­pen, är hen stel, söm­nig, ba­kis? Se­dan fly­ter sto­ryn på.

Gå en kurs! Jag har skri­vit mas­sor i mitt jobb, så jag kan hant­ver­ket, men det har än­då va­rit nyt­tigt att få skrivöv­ning­ar och kon­kre­ta verk­tyg för att kun­na byg­ga en histo­ria. Dess­utom blir det ett sorts kvit­to på att du verk­li­gen vill gö­ra det här, att du tar din skriv­läng­tan på all­var.

Hit­ta en lä­sa­re. Min vän Su­san­ne lä­ser myc­ket, men job­bar in­te som jour­na­list el­ler för­fat­ta­re. Där­för blir hen­nes feed­back su­per­vik­tig, ef­tersom hon är en po­ten­ti­ell ”rik­tig” lä­sa­re av bo­ken. Su­san­ne läs­te Vi ses i Dis­ney­land när jag ha­de un­ge­fär hal­va rå­ma­nu­set klart och när hon bör­ja­de hoj­ta ef­ter näs­ta ka­pi­tel tänk­te jag att det kanske, trots allt, skul­le kun­na bli en ro­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.