“Va­ri­a­tio­nen är det bäs­ta med sta­tist­job­ben”

Söndag (Aftonbladet) - - Söndagskrim -

Je­a­net­te Swerin Ål­der: 46 år Bor: Got­land/ Gäv­le och Stock­holm un­der in­spel­nings­pe­ri­o­der. Fa­milj: Man, två vux­na barn, en hund och katt Gör: Per­son­lig as­si­stent. Ar­be­tar ex­tra som skå­de­spe­la­re och sta­tist i svens­ka fil­mer. Kons­ti­gas­te in­spel­nings­min­net: En gång spe­la­de jag lik på bår­hu­set. Då fick jag lig­ga och lyss­na på re­pli­ker­na ef­ter vis­sa ord som ta­la­de om när jag kun­de an­das och när jag skul­le hål­la an­dan och lig­ga blickstil­la. Två­barns­mam­ma, per­son­lig as­si­stent och skå­de­spe­la­re. Je­a­net­te Swerin, 46 år, är onek­li­gen en mång­syss­la­re. Ena da­gen be­fin­ner hon sig på en hek­tisk in­spel­nings­plats, näs­ta dag vid ha­vet på Got­land där na­tu­ren ger hen­ne ener­gi. Här be­rät­tar hon om var­da­gen som skil­jer sig nå­got från många and­ras. Hur hit­ta­de du Sta­tist.se?

Jag har ti­di­ga­re va­rit egen­fö­re­ta­ga­re som mö­bel­ta­pet­se­ra­re. Det var när jag sål­de fir­man som jag hal­ka­de in i film­bran­schen - jag le­ta­de ef­ter ett nytt jobb och såg jag en an­nons där de sök­te sta­tis­ter. Jag har va­rit med­lem se­dan hös­ten 2014, så gans­ka ex­akt 4 år nu!

Hur ser en in­spel­nings­dag ut?

Det kan va­ra rik­tigt ti­di­ga mor­nar, el­ler till och med in­spel­ning mitt i nat­ten. Ibland kom­mer man in en­dast för en mind­re scen, då kan man va­ra klar på en tim­me. Men i re­gel är det he­la da­gar. Of­ta bör­jar in­spel­nings­da­gen med fru­kost el­ler fi­ka. Se­dan ge­nom­gång från ko­sty­mav­del­ning­en samt hår och smink.

Vad gör du helst en le­dig dag?

Då är jag helst ute i na­tu­ren, vid ha­vet på Got­land till­sam­mans med hun­den och fa­mil­jen. El­ler på­tar i träd­går­den där.

Vil­ket är ditt bäs­ta upp­drag hit­tills?

Det är många och de är så oli­ka! Från att va­ra lik, ame­ri­kansk sekt­med­lem, po­lis i bil­jakt mitt i nat­ten, ad­vo­kat, över­klass­dam från 1800-ta­let... jag kan in­te väl­ja en!

Vad tyc­ker du är ro­li­gast?

Ro­li­gast är nog va­ri­a­tio­nen. Al­la här­li­ga män­ni­skor som med­ver­kar i pro­duk­tio­ner­na och att få va­ra en “kug­ge” i det sto­ra ma­ski­ne­ri som det är att gö­ra film. Sam­ti­digt som jag tjä­nar en bra slant och träf­far nya vän­ner får jag ock­så kom­ma till plat­ser jag an­nars ald­rig skul­le få se och ge­stal­ta en mas­sa oli­ka ka­rak­tä­rer.

Har du bli­vit star­struck nå­gon gång?

Nej, in­te star­struck di­rekt. Men visst är det en sur­re­a­lis­tisk käns­la när du plöts­ligt be­fin­ner dig mitt i din fa­vo­rit­se­rie och ska age­ra mot en grymt duk­tig och skick­lig skå­dis som du be­und­rar jät­te­myc­ket. Då blir jag nog sna­ra­re bli li­te blyg.

Blir du in­te ner­vös in­för att prov­fil­ma?

Det blir bätt­re och bätt­re för var­je gång. Det gäl­ler att för­sö­ka slapp­na av och vå­ga bju­da på sig själv. Vad är det värs­ta som kan hän­da, att man gör bort sig? Ok, då bju­der vi väl på det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.