Så stär­ker du ryg­gen och blir av med smär­tan

En napra­pat, en er­go­nom och en yo­ga­lä­ra­re. Vi har pra­tat med tre oli­ka ex­per­ter som ger sin syn på var­för vi drab­bas av ont i ryg­gen – och vad vi kan gö­ra för att bli av med smär­tan.

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehåll - Text: Ni­na Ja­kob­son bson Fo­to: Get­ty Ima­ges

Vår V kropp har he­la ti­den t en kon­ver­sa­tion med hjär­nan om var i rum­met rum den be­fin­ner sig. sig Om någon­ting i det här sam­ta­let vi­sar tec­ken på sned­het el­ler över­be­last­ning sva­rar hjär­nan ome­del­bart med att be­ord­ra oli­ka de­lar av krop­pen att kom­pen­se­ra för det. Här läggs grun­den för fram­ti­da be­svär och ibland kan det ta upp till två må­na­der in­nan du bör­jar kän­na av pro­ble­men, el­ler vär­ken. Det me­nar napra­pa­ten Hans-Olov Cas­ter­gren.

Här är hans råd för hur du han­te­rar oli­ka ty­per av ryggsmär­ta.

STEL Du kän­ner dig stel i rö­rel­se, som att du plöts­ligt är dub­belt så gam­mal. Att du är stel be­ror of­ta på att du är för stil­la­sit­tan­de, gör för mo­no­to­na rö­rel­ser och att du in­te trä­nar or­dent­ligt.

– Du or­kar in­te hål­la upp dig själv ef­tersom musk­ler­na in­te får den sti­mu­le­ring och cir­ku­la­tion de be­hö­ver. Vad ska vi gö­ra åt vår ste­la rygg? – Du be­hö­ver ba­ra rö­ra på dig, det är jät­te­en­kelt! Rör på dig, rör på det som känns stelt och gör det du är då­lig på, in­te det du är bra på. Tänk klas­sisk mor­gon­gym­nas­tik.

TRÖTT En trött rygg vi­sar sig of­ta i att det är svårt att sit­ta still, du vill by­ta ställ­ning he­la ti­den och stö­nar när du ska re­sa dig upp el­ler sät­ta dig ner. Du or­kar in­te hål­la en na­tur­lig håll­ning ut­an be­hö­ver hjälp­me­del.

– En trött rygg kom­mer of­ta från ett an­nat stäl­le. Du är kanske stel i höf­ter el­ler sä­te och får i stäl­let an­vän­da ryg­gen som då blir trött. Och sen är det ba­ra en tids­frå­ga in­nan du får ont i ryg­gen.

Re­cep­tet mot en trött rygg är att öka rör­lig­he­ten i fram­för allt höft, sä­te, rum­pa och höft­bö­ja­re.

– Tänk att du ska veck­la ut dig själv. Bör­ja med att stret­cha ut höft­bö­ja­ren och stå så i minst fem mi­nu­ter för att få ef­fekt. De musk­ler­na lig­ger och drar så myc­ket i länd­rygg och bäc­ken att det kom­mer att un­der­lät­ta myc­ket.

Se ock­så till att stär­ka bröst-

Två bra öv­ning­ar för ste­la ryg­gar:

1. Stå med föt­ter­na höft­brett isär. An­das ut och böj för­sik­tigt åt si­dan. Tryck ut höf­ten och dra ar­men längs ut­si­dan på knät och för­sök kom­ma li­te läng­re för var­je gång du gör öv­ning­en. Böj se­dan åt and­ra si­dan. Vill du kan du hål­la ar­mar­na över hu­vu­det när du gör di­na si­do­böj­ning­ar, då får du ock­så med den sto­ra rygg­mus­keln.

2. Stå med föt­ter­na höft­brett isär. An­das ut och rul­la ner­åt med krum­mad rygg, an­das in och rul­la upp igen. Sträck ar­mar­na över hu­vu­det, ak­ti­ve­ra sä­tet, böj för­sik­tigt bak­åt och öpp­na upp bröst­kor­gen.

Det här ökar ris­ken för ryggont

✔ Stil­la­sit­tan­de. ✔ Mo­no­to­na rö­rel­ser. ✔ Då­lig säng. ✔ Fel po­si­tion, det vill sä­ga då­lig håll­ning.

✔ Ytt­re och in­re stress. Den på­ver­kar musk­ler­na och krop­pen. ✔ Sov­po­si­tio­nen. ✔ Vi­lo­po­si­tio­nen.

Und­vik att sit­ta med be­nen i kors och mins­ka ris­ken för att få ont i ryg­gen.

Yo­ga­lä­ra­ren An­na Lindh.

Napra­pa­ten Hans-Olov Cas­ter­gren.

Er­go­no­men Anders Jan­s­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.