Jag får ut­lös­ning för ti­digt

Söndag (Aftonbladet) - - Fråga Malena -

? Jag har all­tid haft pro­blem med ti­dig ut­lös­ning och då blir det svårt att hål­la stån­det. Rekommenderar du po­tens­hö­jan­de ta­blet­ter? ”Und­ran­de”

Ma­le­na: Po­tensme­del har vi­sat sig ha en viss po­si­tiv på­ver­kan vid för ti­dig ut­lös­ning.

Men det finns ett eget lä­ke­me­del som är di­rekt av­sett för pro­ble­met som he­ter Pri­li­gy och som kan för­drö­ja ut­lös­ning­en med en till två mi­nu­ter. Det skrivs ock­så ut av lä­ka­re.

Även om det kan kän­nas skönt att slip­pa gå till dok­torn och i stäl­let kö­pa me­di­ci­ner på nä­tet är det di­rekt olämp­ligt. Det finns ose­ri­ö­sa hem­si­dor och du ris­ke­rar att få pre­pa­rat som kan in­ne­hål­la far­li­ga sub­stan­ser.

Om du där­e­mot går in på www.ti­dig-ut­los­ning.se hit­tar du ut­märkt in­for­ma­tion som för och nack­de­lar med be­döv­nings ge­ler och ut­för­li­ga in­struk­tio­ner i stopp och start me­to­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.