Jag kun­de se vår dö­da katt – är jag ett me­dium?

Söndag (Aftonbladet) - - Fråga Terry -

Hej Ter­ry, Kan jag ha nå­gon slum­ran­de me­di­al för­må­ga? Som barn ha­de jag en sann­dröm om ett hus som eld­här­ja­des. Kän­des märk­ligt. För någ­ra år se­dan vi­sa­de sig vår dö­da katt för mig. Det var ing­en ”skugg­bild”, ut­an hon såg ut pre­cis som när hon lev­de.

Hur vet man om man har mediala för­må­gor? Och hur gör man för att ut­veck­la för­må­gan? ”Sann­dröm­ma­ren”

Ter­ry: Hej Bir­git­ta! Di­na upp­le­vel­ser be­hö­ver nöd­vän­digt­vis in­te be­ty­da att du är ett me­dium. De fles­ta män­ni­skor har lik­nan­de upp­le­vel­ser som dem du be­skri­ver. Jag får en käns­la av att du är en myc­ket ny­fi­ken per­son och att du tyc­ker om att upp­täc­ka och lä­ra dig nya sa­ker. Där­för skul­le jag fö­re­slå att du går nå­gon slags ny­bör­jar­kurs, med en kun­nig lä­ra­re. Då skul­le du snabbt få re­da på om du har me­di­al po­ten­ti­al el­ler ej. Jag får en käns­la av att du är en är­lig per­son. Av nå­gon an­led­ning näm­ner an­de­värl­den din mor­mor och med ett le­en­de på läp­par­na vill jag sä­ga: Du bor­de lyss­na mer på hen­ne.

Sig­na­tu­ren ”Sann­dröm­ma­ren” kun­de se sin bort­gång­na katt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.