Kla­rar du job­bet? (LJ)

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Nytt & Noterat -

Skul­le du kla­rar av job­bet som fält­ar­be­ta­re i Kon­go-Kins­ha­sa? Kan du stop­pa ett mäss­lings­ut­brott på ba­ra en tim­me? Det kan du nu tes­ta i ett nytt ”es­cape room” som ska­pats av Lä­ka­re ut­an grän­ser och fö­re­ta­get Fox in a box. Med hjälp av oli­ka klu­ri­ga led­trå­dar får spe­lar­na i rum­met i upp­drag att ge­nom­fö­ra en vac­ci­na­tions­kam­panj i en av­läg­sen del av Kon­go-Kins­ha­sa, mitt i regn­sko­gen.

Rum­met kom­mer att fin­nas till­gäng­ligt i Stock­holm och Mal­mö mel­lan den 29 no­vem­ber och 30 de­cem­ber.

Ett ”es­cape room” är en grup­pak­ti­vi­tet för två till sex per­so­ner där du får lö­sa gåtor och klu­ri­ga upp­gif­ter. Al­la in­struk­tio­ner och led­trå­dar är på eng­els­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.