47

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Nytt & Noterat -

… pro­cent av svens­kar­na tyc­ker att bo­stads­an­non­ser är för

all­män­na. Det vi­sar en un­der­sök­ning av Novus på upp­drag av Fas­tig­hets­by­rån. En­dast åt­ta pro­cent an­ser att an­non­ser­na är re­a­lis­tis­ka och ger en kor­rekt bild av verk­lig­he­ten. I stäl­let vill man ta del av säl­ja­rens per­son­li­ga be­skriv­ning av bo­sta­den (65 pro­cent).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.