Vad är det som hän­der med min fa­milj?

Söndag (Aftonbladet) - - Fråga Terry -

? Hej! Jag he­ter Ma­de­le­i­ne och är 57 år. Vad är det som hän­der hem­ma hos mig och i min fa­milj? Det känns som att nå­gon vill att jag mej­lar dig! Vet du? Ma­de­le­i­ne

Ter­ry: Hej Ma­de­le­i­ne! Jag be­fin­ner mig plöts­ligt i ett hus och jag har en käns­la av att det är ert. När jag går ige­nom hu­set kän­ner jag en ky­la, som om nå­gon föl­jer ef­ter mig. I hu­set är det en tung at­mo­sfär. Ibland hörs kons­ti­ga ljud, som om nå­got flyt­tas om­kring el­ler tap­pas i gol­vet. Plöts­ligt får jag kon­takt med en ung kvin­na, som sä­ger att hon kal­las Am­mi. Hon be­rät­tar att hon gick bort väl­digt snabbt och ovän­tat. Jag är in­te sä­ker på hur gam­mal hon var. Hon ger mig he­la ti­den siff­ran 12, det var da­tu­met hon gick bort. ” Ta­la om för min mam­ma och min fa­milj att jag har det bra. Jag kän­de ing­en smär­ta, allt gick så fort. Lä­kar­na för­sök­te få liv i mig igen, men det var för­sent. Det fanns ing­et man kun­de gö­ra”, be­rät­tar hon. Du ha­de rätt när du kän­de att du skul­le skri­va till mig, för hon kan in­te gå vi­da­re för­rän hon fått ta far­väl. Hon sä­ger att man i an­de­värl­den fak­tiskt ser Frå­ga Ter­ry som ett sätt att få kon­takt med nä­ra och kä­ra. Jag har en stark käns­la av att ni kan spå­ra flic­kan. Hon ger mig nam­net Jo­han Lun­dqvist el­ler Lin­dqvist. Jag tyc­ker mig även upp­fat­ta nam­net Britt-Ma­rie. Det blir in­tres­sant för er att kol­la upp den här in­for­ma­tio­nen. Om ni gör det kom­mer även ak­ti­vi­te­ten att upp­hö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.