Vem är det som flyt­tar på vå­ra sa­ker?

Söndag (Aftonbladet) - - Fråga Terry -

Hej Ter­ry! Jag har ett fler­tal gång­er va­rit med om att mind­re sa­ker ”flyt­tat på sig”, ut­an att det går att fin­na nå­gon rim­lig för­kla­ring. Har i förs­ta hand tänkt att det nog in­te kan va­ra så, ut­an tänkt att jag än­då min­des fel el­ler att det ba­ra in­te kan hän­da. Dels har det in­träf­fat i en ge­men­sam släktstu­ga, som ärv­des ef­ter mor­mor och mor­far, och i mitt för­äld­ra­hem där jag bru­kar be­sö­ka min mor.

Jag bor ett läng­re av­stånd där­i­från och bru­kar nu­me­ra so­va i mi­na för­äld­rars sov­rum. Där finns en by­rå mot en vägg med fo­ton av någ­ra an­hö­ri­ga och en gla­sask med ett lock i me­tall, som sit­ter slu­tet runt kring gla­set täm­li­gen hårt. I den lig­ger någ­ra smyc­ken som in­te är av nå­got märk­vär­digt vär­de. Så en mor­gon när vi vak­nat ser min mor och jag att loc­ket till gla­sas­ken är av­ta­get och lig­ger på by­rån, ett fo­to är vänt helt mot vägg­sidan. Har du nå­gon tan­ke kring hur det­ta upp­stått? Ano­nym

Ter­ry: Hej! Vem det än är som ska­par des­sa fe­no­men, så ger per­so­nen här tyd­li­ga led­trå­dar. Det är en fa­mil­je­med­lem, det är klart och jag är sä­ker på att det är en kvin­na. I asken finns åt­minsto­ne två smyc­ken som har till­hört den­na kvin­na. Hon ha­de sin­ne för hu­mor och tyck­te om att spe­la spratt, på ett snällt sätt.

Jag ser vat­ten och än­der el­ler gäss. Hon ger det till dig som ett min­ne. ”Jag tyck­te om att ma­ta dem”, sä­ger hon. Plöts­ligt ser jag hur kvin­nan dan­sar och kän­ner att hon äls­ka­de att dan­sa. Pro­ble­men hon ha­de med si­na ben är nu bor­ta och hon kan rö­ra sig fritt. Sen får jag ett namn som bör­jar på A, det lå­ter som Ag­ne­ta. Kvin­nan be­rät­tar att du har ett spe­ci­ellt mär­ke på ditt hög­ra ben. Om du lä­ser det jag skri­vit no­ga tror jag att du kom­mer att för­stå vem kvin­nan är.

OFÖRKLARLIGT. Sa­ker flyt­tar på sig hem­ma hos brev­skri­va­rens mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.