”Kär­lek är vik­tigt för dig”

Den här vec­kan är sär­skilt gynn­sam för er föd­da i Skor­pi­o­nens tec­ken!

Söndag (Aftonbladet) - - 2– 8 December Astro -

He­la vec­kan kan­tas av po­si­ti­va hän­del­ser och nya möj­lig­he­ter. Själv läg­ger du tro­li­gen störst vikt vid kär­le­ken, sär­skilt om du har en fast part­ner el­ler vet ex­akt vem du skul­le vil­ja ha. Du kan själv sty­ra åt vil­ket håll kär­le­ken ska ut­veck­las, vill du ha pas­sion så finns den in­om räck­håll och sam­ma sak gäl­ler om du sat­sar på ro­man­tik, ge­men­sam­ma am­bi­tio­ner el­ler de­la­de upp­le­vel­ser. Du har ock­så myc­ket gott om kre­a­tiv ener­gi som du fri­kos­tigt an­vän­der bå­de hem­ma och på job­bet. Runt dig blir myc­ket gjort, och du får in­te ba­ra fart på and­ra ut­an du får dem ock­så att tän­ka i nya ba­nor. Pri­ma vec­ka för att få rät­si­da på pro­jekt el­ler upp­gif­ter som har kört fast el­ler går all­de­les för lång­samt. Di­na af­fä­rer går ock­så bra, men du är an­tag­li­gen upp­ta­gen av and­ra sa­ker i förs­ta hand och där­för star­tar du ba­ra nya pro­jekt om du blir tvung­en el­ler om det dy­ker upp nå­got som är för bra för att av­stå ifrån. I stäl­let hand­lar det om gam­la pro­jekt och in­ve­ste­ring­ar som ger ut­del­ning nu. Det här är ock­så en bra vec­ka för en re­sa även om du då ris­ke­rar att mis­sa ro­li­ga sa­ker som hän­der på hem­ma­plan.

Skor­pi­o­nen Ola Ra­vec­ka pa­ce får en spän­nan­de ener­gi. med myc­ket kre­a­tiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.