Leif GW & Kim Pers­son:

Söndag (Aftonbladet) - - Kändisliv -

Kri­mi­no­lo­gen och för­fat­ta­ren

Leif GW Pers­son och hans hust­ru Kim Pers­son har va­rit ett par i över två de­cen­ni­er.

I en in­ter­vju med Svensk Dam­tid­ning har GW be­rät­tat att hust­run Kim har läm­nat ho­nom ett fler­tal gång­er ge­nom åren.

– Ja, tre gång­er fak­tiskt. Jag är ju kne­pig att va­ra med, sä­ger han till tid­ning­en.

Han har ock­så va­rit gift tre gång­er.

2003 skrev pa­ret ett äktenskapsförord som av­ta­lar att den egen­dom som var och en av dem för­vär­vat fö­re äk­ten­ska­pet (el­ler kom­mer att för­vär­va i fram­ti­den) ska va­ra en­skild egen­dom. Allt­så att gif­to­rätts­ge­men­skap in­te rå­der i äk­ten­ska­pet.

”Vi­da­re skall all egen­dom en­dom som nå­gon av oss kan n kom­ma att er­hål­la ge­nom arv, v, tes­ta­men­te el­ler gå­va, liksom om all av­kast­ning av så­dan egen­dom, va­ra den ma­kens en­skil­da skil­da egen­dom”, står det i do­ku­men­tet.

Chris­ter Sjögren äger bi­len ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.