Max Mar­tin & Jen­ny Pe­ters­son:

Söndag (Aftonbladet) - - Kändisliv -

Pro­du­cen­ten Max Mar­tin el­ler Mar­tin Sandberg som han egent­li­gen he­ter, är en av vå­ra mest ano­ny­ma och pri­va­ta världs­stjär­nor. Han är en av de mest fram­gångs­ri­ka pro­du­cen­ter­na i värl­den, och lig­ger ba­kom världs­hits av ar­tis­ter som Brit­ney Spe­ars, Ka­ty Per­ry och Cé­li­ne Dion. Han står ba­kom 21 Bill­boar­det­tor – den förs­ta med Brit­ney Spe­ars Ba­by one mo­re ti­me (1999) och den se­nas­te med The We­ek­nd Can’t fe­el my fa­ce (2015).

Han dri­ver fle­ra oli­ka bo­lag som ex­em­pel­vis Mar­tin Sandberg pro­duc­tion AB som äger och för­val­tar hans mu­sik­rät­tig­he­ter. En­ligt den se­nas­te års­re­do­vis­ning­en är till­gång­ar­na i bo­la­get på 454 085 426 kro­nor samt en no­te­rad ak­ti­eut­del­ning på 150 000 000 kro­nor. En­ligt saj­ten Ce­leb­ri­ty networth upp­går Max Martins to­ta­la för­mö­gen­het till över två mil­jar­der kro­nor.

En­ligt äk­ten­skaps­för­or­det som upp­rät­ta­des i ju­ni 2011 fram­går att ma­kar­na, Mar­tin och in­te de­lar på si­na en­skil­da egen­do­mar. Men att två av Martins fas­tig­he­ter i Sve­ri­ge samt en an­delslä­gen­het i Frank­ri­ke ska va­ra gif­to­rätts­gods.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.