Hej på dig...

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Kultur - Mo­ni­ka Is­ra­els­son

… Eli­as Våhlund, för­fat­ta­re.

Nu kom­mer del fy­ra i Hand­bok för su­per­hjäl­tar: Var­gen kom­mer. Böc­ker­na har gjort enorm suc­cé bland barn i låg­sta­di­e­ål­dern. Var­för, tror du?

– Det känns som om vi hit­tat en bra kom­bi­na­tion av spän­ning, hu­mor och all­var. Det är bå­de en kitt­lan­de be­rät­tel­se om su­per­hjäl­tar och en själv­hjälps­bok för barn.

Du gör böc­ker­na till­sam­mans med din fru, il­lust­ra­tö­ren Agnes Våhlund. Hur fun­kar det att job­ba ihop?

– Den här bokse­ri­en ha­de ald­rig nå­gon­sin bli­vit gjord om det in­te var för Agnes och för att vi är gif­ta. Vi har levt med de här be­rät­tel­ser­na dyg­net runt i snart fem års tid. Det är en dröm att få ar­be­ta med sin livspart­ner. Vi de­lar ju allt! Bå­de fram­gång­en och de mind­re ro­li­ga da­gar­na.

Histo­ri­en kom till ef­ter att din dotter mob­bats i sko­lan. Hur kan man stop­pa mobb­ning?

– Ge­nom att pra­ta om det. Ju ti­di­ga­re, desto bätt­re. Jag tror myc­ket på att ar­be­ta fö­re­byg­gan­de i sko­lan. Vår tan­ke med Hand­bok

för Su­per­hjäl­tar är att vi "lu­rar" bar­nen att pra­ta om mobb­ning. Ge­nom att fun­de­ra kring, och pra­ta om, fik­ti­va ka­rak­tä­rers age­ran­de blir det in­te li­ka per­son­ligt som det an­nars lätt blir när äm­net tas upp.

Ma­kar­na Agnes och Eli­as job­bar ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.