Kringsto­ryn kitt­lar mer än mör­dar­jak­ten

Ti­tel: En hög­re rätt­vi­sa (Norsted­ts). För­fat­ta­re: Mi­chael Hjorth och Hans Ro­sen­feldt.

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Kultur - Mo­ni­ka Is­ra­els­son, re­dak­tör

En våld­täkts­man med po­ten­ti­al att be­grän­sa kvin­nors liv på sam­ma sätt som Ha­ga­man­nen går lös i Uppsa­la. Gär­nings­man­nen at­tac­ke­rar off­ren med en spru­ta, sö­ver dem och sät­ter en säck över hu­vu­det in­nan våld­täk­ten full­bor­das. Någ­ra av dem at­tac­ke­ras till och med i hem­met.

När ett av off­ren hit­tas död kal­las Tor­kel och hans team från Riks­mord­kom­mis­sio­nen in och in­le­der ett, in­te helt frik­tions­fritt, sam­ar­be­te med Uppsa­la­po­li­sen. Där ham­nar även kri­mi­nalpsy­ko­lo­gen Se­basti­an Berg­man, dri­ven av per­son­li­ga skäl – han vill för­so­nas med dot­tern Van­ja. Frå­gan al­la stäl­ler sig nu är: Finns det nå­got som bin­der off­ren sam­man? Drivs gär­nings­man­nen i själ­va ver­ket av nå­got an­nat än våld­samt makt­be­gär?

Någ­ra gång­er får jag käns­lan av att för­fat­tar­du­on trött­nat på sin sex­miss­bru­kan­de an­ti­hjäl­te Se­basti­an Berg­man, fram­för allt för­sö­ken att vin­na Van­jas gil­lan­de ge­nom go­da gär­ning­ar känns til­lyx­a­de. Al­la in­blan­da­de är smar­ta­re än så.

Men på det he­la ta­get lyc­kas Hjorth och Ro­sen­feldt åter­i­gen gö­ra si­na ka­rak­tä­rer in­tres­san­ta på dju­pet. De­ras gläd­jeäm­nen, en­sam­het och hem­lig­he­ter en­ga­ge­rar minst li­ka myc­ket som dec­kar­sto­ryn.

Ro­ma­nens verk­ligt kry­pan­de otäc­ka spår hand­lar i själ­va ver­ket in­te om det ak­tu­el­la fal­let, ut­an om den in­re kam­pen hos en av kol­le­gor­na. Det­ta un­der­sö­kan­de dyk ner i de mör­ka gång­ar­na i det mänsk­li­ga psy­ket får mig att vri­da mig av obe­hag.

För egen del hop­pas jag att ra­dar­pa­ret lå­ter näs­ta bok hand­la en­bart om det.

Böc­ker!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.