Jul­ba­ka med Lei­la!

Söndag (Aftonbladet) - - Mat -

Nu är det dags att ploc­ka fram bun­kar och deg­kro­kar och ba­ka kvar­te­rets go­das­te ad­vents­fi­ka! Vad sägs om but­ter­krans med nu­tel­la, knall­gu­la saff­rans­skor­por el­ler pud­ra­de cho­klad­ka­kor? Lei­la Lind­holm be­rät­tar hur du lyc­kas med det sto­ra jul­ba­ket och de­lar med sig av fem fa­vo­ri­tre­cept.

Text: Mo­ni­ka Is­ra­els­son Re­cept: Lei­la Lind­holm

Änt­li­gen är den här, ad­vents­ti­den. Och visst vill vi ha nå­got hem­bakt? Även de som van­li­gen in­te ba­kar kän­ner så här års en drag­ning till kö­ket.

I Lei­la Lind­holms hus­ge­råds­bu­ti­ker är det brå­da ti­der, när vi hörs på te­le­fon. Pyn­tan­det på­går för fullt.

– Ni kan gå och häm­ta jul­gra­nen om ni vill! ro­par hon till med­hjäl­pa­re i bak­grun­den.

En­t­re­pre­nör­ska­pet tar det mesta av hen­nes tid nu­me­ra.

– Många för­står kanske in­te hur ”hands on” jag är i verk­sam­he­ten. Jag är in­ne på de­talj­ni­vå, en del pro­duk­ter har jag de­sig­nat, and­ra har jag valt att kö­pa in för att jag tyc­ker att de är så bra.

Många för­knip­par hen­ne kanske med pa­stell­fär­ga­de slic­ke­pot­tar och cupca­ke-till­be­hör. Men det prak­tis­ka är vik­ti­gast, sä­ger hon.

– Bra, funk­tio­nel­la gre­jer gör det myc­ket ro­li­ga­re att la­ga mat el­ler ba­ka. Se­dan har jag ock­så en stor pas­sion för att gö­ra värl­den vack­ra­re och in­spi­re­ra, sä­ger hon.

Jag frå­gar om hon, ef­ter år av jul­pro­gram och kok­böc­ker som in­te säl­lan pro­du­ce­ras mitt i som­ma­ren, trött­nat på ju­len. Men så är det in­te, för­säk­rar hon.

– Jag har ju barn och ju­len är årets hög­tid. Se­dan hin­ner man ju in­te all­tid med allt man vill gö­ra.

Hur gör du för att und­vi­ka julstres­sen?

– Nyc­keln är att pla­ne­ra och sat­sa på kva­li­tet i stäl­let för kvan­ti­tet. Du be­hö­ver in­te ha en mas­sa sor­ters ka­kor el­ler sil­lar, det räc­ker med någ­ra få, go­da. Vi har vå­ra fa­vo­ri­ter som vi all­tid gör – gra­vad lax, skin­ka som vi gril­je­rar den 23:e el­ler på julaf­ton, tre sil­lar, ris à la Mal­ta.

Själv­klart gör hon även rocky ro­ad, go­disfa­vo­ri­ten som blev en jät­te­suc­cé ef­ter att Lei­la haft med den i ett av si­na jul­pro­gram.

– Det är verk­li­gen ett mås­te! Men ef­tersom vi har en nö­tal­ler­gi­ker i fa­mil­jen så gör vi den med sal­tros­ta­de frön i stäl­let för jord­nöt­ter, sä­ger hon.

När det kom­mer till saff­rans­brö­det gäl­ler det att in­te ha för myc­ket mjöl i de­gen.

– Det är trix­igt ef­tersom oli­ka ty­per av mjöl ab­sor­be­rar oli­ka myc­ket väts­ka, det kan hand­la om oli­ka skör­dar till och med. Ha hell­re i mind­re mjöl och gör en lö­sa­re deg. Knå­da tills det bör­jar släp­pa från kan­ten. Det är så de gör på ba­ge­ri­er. När de­gen se­dan jä­ser sväl­ler mjö­let. Se­dan kan du all­tid ad­de­ra li­te mer mjöl om de­gen fort­fa­ran­de är för lös.

Hon tip­sar om att fry­sa in bul­lar­na när de är ny­bak­ta. När du se­dan blir su­gen på ad­vents­fi­ka så läg­ger du bul­lar di­rekt från fry­sen i ug­nen och vär­mer. Då sma­kar de ny­ba­kat.

När har ditt julbak gått rik­tigt åt sko­gen?

– Fransk nou­gat är gans­ka kne­pigt. Soc­ker är så tem­pe­ra­tur­käns­ligt och blir det någ­ra gra­der fel så blir nou­ga­ten sten­hård och sock­ret brunt. En gång blev det miss­lyc­kat fle­ra gång­er, in­nan jag för­stod att den di­gi­ta­la ter­mo­me­tern vi­sa­de fel.

Ad­vents­tid och jul

byg­ger på tra­di­tio­ner: åter­kom­man­de glöggfes­ter, kyr­ko­be­sök, jul­fil­mer, tra­di­tions­en­li­ga maträt­ter och bak­verk. Det är ju det som är vår kul­tur, sä­ger Lei­la Lind­holm. Men hon vill upp­ma­na al­la att pro­va en ny­het i år.

– Håll dig till det du kan, för­u­tom en grej där du gör nå­got mer även­tyr­ligt. Det blir ro­li­ga­re när man twis­tar till det li­te.

Rocky ro­ad är verk­li­gen ett mås­te

Fo­to: Erik Ols­son och Wol­f­gang Kle­insmidt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.