Så und­vi­ker du ont i länd­ryg­gen

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

För att und­vi­ka ont i länd­ryg­gen ger Anders Jan­s­ten föl­jan­de tips:

1. Svan­ka. ”Sitt emot rygg­stö­det, ju­ste­ra det så att du får stö­det i svan­ken. Då kan du bi­be­hål­la kur­va­tu­ren i rygg­ra­den. Du kan be­hö­va hö­ja rygg­stö­det och ju­ste­ra sitt­dju­pet så att det in­te är för långt fram.”

2. Va­ri­a­tion. ”Vi ska upp på föt­ter­na, rö­ra oss, ta mikro­pa­u­ser och in­te tro att vi kan sit­ta he­la da­gen ba­ra för att vi har ställt in en bra sitt­ställ­ning. Jag bru­kar sä­ga att ’the best po­si­tion is the next po­si­tion.’”

3. Tip­pa be­nen. ”Höj upp sto­len li­te så att be­nen tip­par li­te fram­åt. Då mins­kar be­last­ning­en på svan­ken. Men se till att an­pas­sa skriv­bor­det ef­ter det.”

4. Lu­ta dig till­ba­ka. ”För­kas­ta in­te det. Gör det och blun­da en stund, vi­la rygg­mus­ku­la­tu­ren. Men se till att tip­pa he­la pa­ke­tet så att du bi­be­hål­ler stö­det i svan­ken.”

5. Byt. ”Om du ska pra­ta i te­le­fon, pas­sa på att rö­ra på be­nen li­te sam­ti­digt. El­ler sätt dig – el­ler lägg dig – en stund i en skön sof­fa.” 6. Mag­käns­la. ”Hit­ta mag­kor­set­ten. Med ett bra stöd får du bätt­re håll­ning och dess­utom mins­kar tryc­ket på dis­kar­na.”

Många får ont i länd­ryg­gen på job­bet och det upp­står of­tast när vi sit­ter för myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.