on­da ax­lar och nac­kar

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

1. Rätt blick­höjd. ”Du ska in­te be­hö­va sit­ta och tit­ta ner. Den öv­re kan­ten på da­torskär­men ska va­ra un­ge­fär i ögon­höjd. Då kan du sit­ta med hu­vu­det ba­lan­se­rat och med det mins­ka ett onö­digt högt tryck i hal­sko­tor­nas dis­kar.”

2. Sätt stöd. ”Ha ett stöd för ar­mar­na för att mins­ka den sta­tis­ka an­spän­ning­en. Ha bor­det i en bra höjd, kom nä­ra kan­ten och känn ar­mens tyngd i bor­det.”

3. Ra­ka ar­mar. ”Håll hand­le­den rak för att mins­ka be­last­ning­en i un­derar­mar­na. Om du sit­ter för högt i för­hål­lan­de till tan­gent­bor­det ökar vin­keln i hand­le­den.”

4. Kroppsnä­ra. ”Håll ar­mar­na nä­ra krop­pen för att und­vi­ka ku­tigt ut­åtro­te­ra­de ax­el­le­der. Det ökar näm­li­gen ris­ken för spän­ning­ar i ax­lar och skuld­ror.”

5. Pau­sa. ”An­spän­ning­en är ock­så li­te men­talt be­ting­ad, vi har ju myc­ket som vi ’läg­ger på vå­ra ax­lar’. Där­för be­hö­ver vi mikro­pa­u­ser var­je halv­tim­me där vi verk­li­gen slapp­nar av. Ta bort ögo­nen från skär­men och job­ba dy­na­miskt för att få i gång cir­ku­la­tio­nen. Rul­la ax­lar­na, lyft på dem och vic­ka li­te för­sik­tigt på nac­ken.”

Med rätt blick­höjd och ra­ka ar­mar när du sit­ter ner mins­kar du ris­ken för att få ont i nac­ke och ax­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.