Spe­lar det nå­gon roll om jag dric­ker en lat­te per dag? g?

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

? Jag vill gå ner någ­ra ki­lon och le­tar små ka­lo­ritju­var i var­da­gen, sånt där som egent­li­gen in­te ”kos­tar” mig nå­got. Jag har kom­mit till min var­dags­lyx, lat­te. Om jag ba­ra dric­ker en lat­te om da­gen, spe­lar det då egent­li­gen nå­gon roll om den är gjord på lätt­mjölk el­ler stan­dard­mjölk? Li­sa

Jo­se­fi­ne: Jag för­står att det in­te lå­ter så myc­ket med en lat­te per dag men jag ska vi­sa dig hur stor skill­na­den blir. Jag räk­na­de på två sto­ra lat­te från en av de sto­ra kafé­ked­jor­na där den ena är gjord på lätt­mjölk och den and­ra är de­ras stan­dard­lat­te.

För var­je lat­te på lätt­mjölk du väl­jer spa­rar du 91 kcal jäm­fört med stan­dard­lat­ten. Om du dric­ker en lat­te per dag i ett år be­ty­der det att du spa­rar 33 200 kcal ge­nom att väl­ja lätt­mjölk.

I te­o­rin blir det näs­tan fem­ki­lo du går ner ge­nom by­tet. Skip­par du mjöl­ken helt och ba­ra kör kaf­fet hand­lar det om el­va ki­lo i stäl­let för fem men du ska ju tyc­ka att det är gott ock­så! Va­let mås­te du gö­ra själv ut­i­från vad du vär­de­rar.

Blir det nå­gon skill­nad om man dric­ker lat­te med lätt­mjölk el­ler stan­dard­mjölk?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.