Ju­lig lö­pa­re från In­dis­ka

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat -

Med en de­ko­ra­tiv lö­pa­re blir julduk­ning­en kom­plett. Vi har två styc­ken lö­pa­re Eva från In­dis­ka – en röd och en bei­ge. Måt­tet är 45 x 150 cen­ti­me­ter och den be­står av 100 pro­cent bo­mull.

Sva­ra på frå­gan: Hur får lö­pa­ren för­flyt­ta sig i schack?

Mej­la ditt svar till son­dags­tav­[email protected] af­ton­bla­det.se el­ler skic­ka ett vy­kort till Af­ton­bla­det Sön­dag/OTW, Box 3265, 103 65 Stock­holm. Märk mejl el­ler kort med ”Lö­pa­re” och glöm in­te att ange din adress och te­le­fon­num­mer. Skriv gär­na vil­ken färg du öns­kar vin­na. Sva­ret vill vi ha se­nast den 17 de­cem­ber och vin­nar­na pre­sen­te­ras på Sön­dags Fa­ce­book. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren. (AS)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.