Ski­dåk­ning & klos­ter i Eng­el­berg

Söndag (Aftonbladet) - - Resa -

25 lif­tar för­de­lat på två sy­s­tem: Tit­lis – nord­vänt off­pist­berg där den häf­ti­gas­te åk­ning­en finns. Brun­ni – sydsi­da med skogs­åk­ning, enkla­re pis­ter och skö­na, so­li­ga ter­ras­ser.

2015 bygg­des en ny ka­bin­ba­na som gör att det ba­ra tar 18 mi­nu­ter att kom­ma upp från da­len till skid­sy­ste­met. Här­i­från kan du väl­ja att fort­sät­ta med trüb­se­e­lif­ten mot Joch­pass och Joch­stock. El­ler så tar du den ro­te­ran­de ka­bin­lif­ten Ro­tair upp på Tit­lis, 3 028 me­ter över ha­vet.

Ut­för Ste­in­berg hit­tar du gla­ciärski­dåk­ning­en som för­läng­er sä­song­en än­da in i maj, men åk in­te ut­an gui­de, spric­kor­na är för­rä­dis­ka och göm­mer sig un­der snön.

MUNKAR OCH KLOS­TER: År 1120 kom mun­ken Kon­rad von Sel­len­bü­ren till byn och fick en up­pen­ba­rel­se. Han grun­da­de ett Benedik­ti­ner-klos­ter i dal­gång­en och döp­te bå­de byn och klost­ret till Eng­el­berg. Klost­ret är än i dag le­van­de med ett 20-tal munkar som bor och ar­be­tar där och är en del av byn. Bland an­nat till­ver­kar och säl­jer brö­der­na ost in­om klos­ter­om­rå­det på Schaukä­se­rei Klos­ter Eng­el­berg.

MER IN­FOR­MA­TION: www.eng­el­berg.ch www.myswit­zer­land.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.