”Du sät­ter stäm­ning­en!”

Den här vec­kan är sär­skilt gynn­sam för er föd­da i Kräf­tans tec­ken!

Söndag (Aftonbladet) - - 9–15 December Astro -

Du är kre­a­tiv, själv­sä­ker, ge­ne­rös och vän­lig. Runt dig sprids det verk­li­gen mas­sor av po­si­tiv ener­gi. Trots att du har gott om ener­gi så väl­jer du att med­ve­tet und­vi­ka stres­si­ga si­tu­a­tio­ner, och det bi­drar ock­så. När du var­var ner gör and­ra det ock­så, in­te minst di­na kol­le­ger. Det sän­ker in­te pro­duk­ti­vi­te­ten, i stäl­let gör det stäm­ning­en lju­sa­re och det sät­ter fart på al­las kre­a­ti­va pro­ces­ser. Men mest hand­lar den här vec­kan om kär­lek. Du har tur i kär­lek och det är ock­så det om­rå­de som du själv tyc­ker är vik­ti­gast i ditt liv. Just nu är du väl­digt sä­ker på vad du kän­ner och vart du vill. Om du har en fast part­ner så för­sö­ker du se till så att ni får max­i­malt med tid till­sam­mans. Helst i lugn och ro, du sit­ter hell­re hem­ma och sam­ta­lar över en kopp te el­ler ett glas vin än du de­lar nå­gon hob­by el­ler sport med din älsk­ling. När du in­te äg­nar dig åt kär­lek så vill du gär­na rö­ra på dig, men du trä­nar hell­re and­ra just nu än du trä­nar själv. Du lär dig ock­så myc­ket ge­nom att ob­ser­ve­ra hur and­ra gör. På jobb­fron­ten hän­der väl­digt li­te just nu, nå­got som hu­vud­sak­li­gen är ditt eget val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.