Han sä­ger att han äls­kar mig men kal­lar mig för nol­la

Söndag (Aftonbladet) - - Malena -

Jag är en tjej på 22 år. För ett halv­år se­dan blev jag ihop med en kil­le. Han är ett år yng­re och bor i ett stu­dent­rum ef­tersom han stu­de­rar på en hög­sko­la. Själv ar­be­tar jag som för­sko­le­lä­ra­re, har en egen lä­gen­het och för det mesta bor han hos mig.

Även om han of­ta sä­ger att han äls­kar mig kan han bli fruk­tans­värt ils­ken och hård när vi brå­kar. Då kan han kal­la mig för dum i hu­vu­det, en idi­ot el­ler nol­la. Ef­teråt ber han om ur­säkt och sä­ger att han ba­ra skäm­ta­de och hur kan jag va­ra så dum att jag tror att han me­na­de vad han sa.

Jag har svårt att för­lå­ta och glöm­ma vad han sä­ger när han blir arg. Det sit­ter kvar och gna­ger och jag vet in­te om jag skall gö­ra slut trots att jag är väl­digt kär. ”Bit­ten”

Ma­le­na: Att bli miss­hand­lad med ord kan va­ra li­ka plåg­samt för själv­käns­lan som att bli fy­siskt sla­gen. En vik­tig in­gre­di­ens i ett för­hål­lan­de är att man kän­ner sig trygg och re­spek­te­rad.

Man kan in­te und­vi­ka kon­flik­ter men om man bör­jar kal­la varand­ra för ela­ka sa­ker bör man ta sig en re­jäl fun­de­ra­re över re­la­tio­nen. Att du är störd över hans be­te­en­de är sunt, det är en sig­nal från ditt in­re att nå­got in­te står rätt till.

Att man fal­ler för en hän­syns­lös kil­le hand­lar of­ta om att man själv kom­mer från en fa­milj som brustit i re­spekt och om­sorg. Ibland iden­ti­fi­e­rar vi oss med det vi tyc­ker il­la om, och om det är så för dig är det nog bra om du bo­kar någ­ra sam­tal för att få hjälp med att bli kär i kil­lar som be­hand­lar dig väl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.