”Mitt hår tun­na­des ut mer och mer"

Maya var för­fä­rad över för­änd­ring­en hon upp­lev­de med sitt hår. Fyl­ligt och tjockt hår för­änd­ra­des till tunt och stri­pigt. Hon kän­de sig så nöjd när hon hit­ta­de lös­ning­en i Hair Vo­lu­me.

Söndag (Aftonbladet) - - Annons -

Maya be­rät­tar: –Hå­ret som satt fast i hår­bors­ten ef­ter jag borstat mig, som sam­la­des i si­len i duschen och som stän­digt fast­na­de på mi­na klä­der var gräs­ligt. Jag ha­de ald­rig upp­levt nå­got så­dant ti­di­ga­re. Sök­te en lös­ning

Min mam­ma be­rät­ta­de att hon upp­levt en lik­nan­de till­fäl­lig pe­ri­od när hon var yng­re. Då ac­cep­te­ra­de hon ba­ra si­tu­a­tio­nen. Men jag upp­le­ver att så myc­ket av

mitt per­son­li­ga ut­se­en­de är för­knip­pat med mitt hår att jag verk­li­gen vil­le hit­ta en lös­ning. Jag ha­de läst om vis­sa nä­rings­äm­nens be­ty­del­se för hå­ret så jag be­slu­ta­de att fo­ku­se­ra på in­si­dan mer än ut­si­dan och bör­ja­de le­ta ef­ter ett lämp­ligt kost­till­skott.

Mitt hår är nu fyl­li­ga­re

På ett apo­tek re­kom­men­de­ra­des jag att pro­va Hair Vo­lu­me. Och det har jag verk­li­gen in­te ång­rat. Ef­ter någ­ra må­na­ders an­vänd­ning kän­de jag mig rik­tigt nöjd med mitt be­slut. Jag slu­ta­de fäl­la så myc­ket hår re­dan ef­ter någ­ra vec­kor och ef­ter någ­ra må­na­der kän­des verk­li­gen hå­ret fyl­li­ga­re och fick ett fris­ka­re ut­se­en­de. Jag märk­te även skill­nad på mi­na nag­lar som ef­ter­hand blev star­ka­re och in­te ski­va­de sig så lätt. He­la den­na upp­le­vel­se be­vi­sa­de för mig be­ty­del­sen av vad rätt nä­rings­äm­nen för in­si­dan kan gö­ra för ut­si­dan... Jag re­kom­men­de­rar verk­li­gen Hair Vo­lu­me till al­la med sam­ma pro­blem som jag ha­de.

Var kan man kö­pa Hair Vo­lu­me?

Hair Vo­lu­me kan du kö­pa på apo­tek, i din häl­so­bu­tik el­ler på www.newnor­dic.se Har du frå­gor ring gär­na New Nor­dic kund­tjänst 040-239520

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.