Nä­san minns bätt­re

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Att an­das ge­nom nä­san kan få

dig att min­nas sa­ker bätt­re. I al­la fall en­ligt fors­ka­re vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i Stock­holm. Ett an­tal för­söks­per­so­ner fick lä­ra sig tolv oli­ka luk­ter. Där­ef­ter fick en del av grup­pen un­der en tim­me an­das ge­nom nä­san, de and­ra fick an­das ge­nom mun­nen. När tim­men var slut fick del­ta­gar­na luk­ta på de tolv dof­ter­na, men ock­så på tolv nya, och av­gö­ra vil­ka de känt för­ut. Re­sul­ta­tet? De som an­da­des ge­nom nä­san un­der pe­ri­o­den mel­lan in­lär­ning och igen­kän­ning min­des luk­ter­na bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.