LÖ­NEN:

Söndag (Aftonbladet) - - Kändisliv -

I sam­band med flyt­ten från f Man­ches­ter Uni­ted till Los Ang­e­les Ga­laxy gick Ibra­hi­mo­vic med på en re­jäl lö­ne­sänk­ning.

Svens­ken sänk­te sin lön med 90 pro­cent – till drygt tolv mil­jo­ner

kro­nor om året – och är in­te bätt­re än den 26:e bäst be­ta­la­de spe­la­ren i he­la MLS.

Bak­grun­den är att LA Ga­laxy re­dan ha­de fyllt sin kvot på tre spe­la­re som får ha ett så kal­lat ”stjärn­kon­trakt” och tjä­na mer peng­ar än vad lö­ne­ta­ket i li­gan tillå­ter.

En­ligt in­sat­ta käl­lor finns det dock en rad oli­ka de­tal­jer i kon­trak­tet som gör att svens­kens lön kom­mer att hö­jas och det finns även pla­ner på att skri­va ett nytt kon­trakt med svens­ken.

– Jag tror att det finns nå­gon form av si­do­af­fär. Al­la i Ga­laxy för­ne­kar det. Sport­che­fen Jo­van Ki­rov­ski sa till mig att Zla­tan får 1,5 mil­jo­ner dol­lar och det är allt han får. Men han har sitt kläd­mär­ke, jag tror att hans fru är ak­tiv i ett kläd­mär­ke på sin kant. De ska ex­pan­de­ra till USA. Jag tror att Zla­tan kom­mer att få peng­ar från nån an­nan­stans. Jag har svårt att se att han skul­le gå från 26 mil­jo­ner dol­lar till 1,5 mil­jo­ner dol­lar per år. Det är nå­got som på­går vid si­dan av, sa Los Ang­e­les Ti­mes-jour­na­lis­ten Ke­vin Bax­ter, som punkt­be­va­kar Ga­laxy, i sam­band med flyt­ten.

Om Zla­tan fick be­stäm­ma skul­le dock he­la li­gan slo­pa lö­ne­ta­ket och en rad and­ra reg­ler – bland an­nat en All Star­match – som ba­ra fö­re­kom­mer in­om MLS.

– Det här med lö­ne­ta­ket och bud­get? Jag för­står in­te vad det hand­lar om. Det mås­te kom­ma till en rad re­gel­änd­ring­ar för att gö­ra fot­bol­len li­ka stor i USA som bas­ket, ba­se­ball och NFL. Fot­boll är värl­dens störs­ta sport och det är som att den kvävs här. Det är för myc­ket reg­ler och fot­bol­len blir in­te så stor som den kan här, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.