KÄN­DI­SAR­NA:

Söndag (Aftonbladet) - - Kändisliv -

I och med flyt­ten till Los Ang­e­les har Zla­tan Ibra­hi­mo­vic allt mer synts i of­fent­li­ga sam­man­hang till­sam­mans med and­ra kän­da per­so­ner.

Han har bland an­nat be­sökt NHLla­get Los Ang­e­les Kings hem­ma­mat­cher. Bå­de för att släp­pa puc­ken i ett slags ce­re­mo­ni in­för mat­chen och för att vär­ma upp ge­nom att spe­la fot­boll med la­get i kor­ri­do­ren ut­an­för om­kläd­nings­rum­met.

– Det var många i vårt lag som åk­te dit och knappt ha­de hört ta­las om Zla­tan in­nan, men de sa ef­ter mat­chen att de viss­te re­dan nu att han var en le­gen­dar här i LA. Al­la tyck­te att det var så jäk­la kul och ga­let, sa LA Kings-stjär­nan Adri­an Kem­pe till Ex­pres­sen då.

Zla­tan har även väl­kom­nat bas­ket­s­tjär­nan LeBron Ja­mes (klar för LA La­kers) till sta­den och gäs­tat den

po­pu­lä­ra talksho­wen Jim­my Kim­mel.

Även be­sök hos El­len DeGe­ne­res och Ja­mes Cor­dens La­te la­te show – där han ”flos­sa­de” fram­för mil­jon­tals tv­tit­ta­re och skå­de­spe­la­ren Ro­samund Pi­ke som gäs­ta­de sho­wen – har Ibra­hi­mo­vic hun­nit med un­der sin tid i LA. And­ra kän­di­sar som Zla­tan po­se­rat glatt med på bild är mo­del­len Hei­di Klum, skå­de­spe­lers­kan Than­die Newton, svens­ke box­a­ren Ba­dou Jack, för­re bra­si­li­ans­ke fot­bolls­spe­la­ren Ro­nal­do och ar­tis­ten Ed She­e­ran. – Jag vet in­te om jag kän­ner mig som en Hol­ly­wood-stjär­na, ha­ha. Jag re­pre­sen­te­rar mig själv, och jag tyc­ker det har va­rit kul att stäl­la upp. Jag har in­te gjort sånt för­ut, jag vil­le gö­ra det och tes­ta det. Ef­ter att ha tes­tat det mås­te jag sä­ga att jag tyc­ker det var kul, sa Zla­tan när tid­ning­en Metro in­ter­vju­a­de ho­nom i sam­band med hans 37-års­dag.

Pa­ret Ibra­hi­mo­vic/Se­ger har även synts med de fi­nas­te bil­jet­ter­na man kan ha i sam­band med en match mel­lan LA La­kers och Min­ne­so­ta Tim­ber­wol­ves i NBA.

– Män­ni­skor runt om i värl­den kanske tror att allt är som på tv. Men män­ni­skor­na här är fan­tas­tis­ka. Ibland bru­kar jag åka till Ve­nice Be­ach där jag kän­ner mig li­te mer nor­mal. Där är det en li­te an­norlun­da mix på fol­ket, har Zla­tan själv sagt om sitt stjärn­fyll­da liv.

Även svens­ka kän­di­sar som Fe­lix Hern­gren, Cal­le Schul

man och Dra­go­mir Mr­sic har be­sökt Zla­tan i sam­band med oli­ka af­färs­sam­ar­be­ten i LA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.