Kick­star­ta ditt häl­so­år med Ul­ri­ka Da­vids­sons mat­lå­dor

In­led ja­nu­a­ri med nya häl­so­sam­ma va­nor. Pla­ne­ra di­na mål­ti­der med mat­lå­dor och gör smar­ta val så kom­mer du att bli bå­de pig­ga­re och fris­ka­re. På kö­pet kan du som vill bli av med någ­ra ex­tra­ki­lon. – Gör du som jag sä­ger tap­par du 2–3 ki­lo i vec­kan så det

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll - Text: Ni­na Ja­kob­son Re­cept: Ul­ri­ka Da­vids­son Fo­to: Ul­ri­ka Pouset­te

Ja­nu­a­ri, det finns ing­en må­nad på året som vi är mer sug­na på att dra i gång en för­änd­ring. Och just där­för är det nu som för­ut­sätt­ning­ar­na är som bäst.

– Det är myc­ket lät­ta­re att kick­star­ta när man är mo­ti­ve­rad, och ef­ter de­cem­ber med ad­vent, lu­cia och jul­bord är det många som är tröt­ta på att va­ra ohäl­so­sam­ma, sä­ger Ul­ri­ka Da­vids­son som är kostråd­gi­va­re och ak­tu­ell med bo­ken Kick­star­ta med Ul­ri­kas mat­lå­dor.

Ge­nom att föl­ja ett gans­ka strikt kost­pro­gram un­der någ­ra vec­kor kan du få sto­ra häl­so­för­de­lar.

– Det jag tyc­ker är vik­ti­gast är att äta så att man hål­ler sig frisk. Med mitt upp­lägg äter du mat som ger och in­te tar ener­gi. Och ut­fal­let är att man fak­tiskt blir pig­ga­re. Vi tar ock­så bort mat som in­te är bra för im­mun­för­sva­ret och som ska­par in­flam­ma­tio­ner i krop­pen så du har chans att va­ra li­te fris­ka­re.

Dess­utom lo­var Ul­ri­ka Da­vids­son att du som be­hö­ver bli av med någ­ra ex­tra­ki­lon kom­mer att lyc­kas.

– Jag vet ex­akt vad det blir för re­sul­tat. Gör du som jag sä­ger tap­par du 2–3 ki­lo i vec­kan. Är det så att du vill gå ner i vikt och då får ett snabbt re­sul­tat känns det här­ligt och hopp­fullt.

Al­la män­ni­skor är oli­ka och har oli­ka be­hov, men Ul­ri­ka Da­vids­son sä­ger att det är bra att äta oli­ka mäng­der ka­lo­ri­er var­je dag.

– Det är väl­digt bra för för­brän­ning­en ef­tersom krop­pen in­te hin­ner vän­ja sig.

Varan­nan dag kan du ha ett ka­lo­ri­in­tag på 1 500–1 800. För det får du till ex­em­pel ägg­rö­ra med grön­sa­ker på mor­go­nen, lax­fi­lé med ros­ta­de grön­sa­ker och rom­sås till lunch och en kyck­ling­gry­ta med grön­sa­ker till mid­dag.

– Här ploc­kar jag bort mel­lan­mål när det gäl­ler vux­na män­ni­skor som in­te är elitträ­na­de.

Om du hål­ler dig till tre mål om da­gen och tillå­ter att det går sex tim­mar mel­lan mål­ti­der­na ökar krop­pens för­brän­ning.

– Två tim­mar ef­ter att du har ätit din fru­kost går du på en gans­ka låg äm­nes­om­sätt­ning, men när ma­ten har smält an­vän­der krop­pen sin lag­ra­de ener­gi. Så om du skip­par ett mel­lan­mål kloc­kan 10 har du en väl­digt fin för­brän­ning mel­lan 10 och 12.

Gå ner på ett läg­re ka­lo­ri­in­tag varan­nan dag ge­nom att in­te äta fru­kost.

– Ät kyck­ling­gry­tan på kväl­len och sen äter du in­te för­rän lunch

näs­ta dag. Då får du 16 tim­mars fas­ta. En fru­kost in­ne­hål­ler of­ta 500 ka­lo­ri­er och då blir du av med dem.

Och själ­va ma­ten då? Ba­se­ra den på en låg­kol­hyd­rat­kost där grun­den ska be­stå av grön­sa­ker, kal­la och var­ma, ani­ma­liskt pro­te­in och na­tur­li­ga fet­ter. Und­vik soc­ker.

För att lyc­kas med din kick-start är det fram­för allt tre sa­ker du be­hö­ver tän­ka på:

✔ MO­TI­VA­TION Du mås­te va­ra mo­ti­ve­rad och för­stå var­för du gör det här. Det ska in­te va­ra för att du lä­ser nå­got snabbt el­ler för att nå­gon an­nan sagt nå­got. Du ska kän­na att du vill gö­ra det här, att det ska bli ro­ligt att bli häl­so­sam. Skriv ner det som mo­ti­ve­rar dig.

✔ PLA­NE­RING Du mås­te pla­ne­ra även om en del ha­tar det. Men nyc­keln till fram­gång är att lig­ga ste­get fö­re. Tänk till var­je mor­gon: Vad har jag för ut­ma­ning­ar i dag? Hur ska jag pla­ne­ra för dem? Kan jag fixa nå­got i för­väg?

✔ DI­SCI­PLIN En del har det så en­kelt, me­dan and­ra får job­ba så myc­ket och verk­li­gen be­stäm­ma sig för att un­der en pe­ri­od job­ba di­sci­pli­ne­rat med det. Var med­ve­ten om att du kom­mer att få re­sul­tat om du är 100-pro­cen­tig.

Ett bra sätt att un­der­lät­ta för di­na nya va­nor är att gö­ra mat­lå­dor, vil­ket är te­mat för Ul­ri­kas nya bok. De går att prep­pa i för­väg och ha i ky­len el­ler fry­sen.

– Du kan an­pas­sa din por­tion så att den blir la­gom stor och ha sten­koll på att det är pre­cis vad du be­hö­ver.

Ta för va­na att an­vän­da upp det du har hem­ma. Det är bra bå­de för plån­bo­ken och mil­jön.

– Du spa­rar ock­så tid på att ha med dig mat­lå­dor till job­bet. Det tar gans­ka myc­ket tid att gå ut och kö­pa mat var­je dag. Att la­ga vår egen mat gör oss ock­så mer när­va­ran­de och med­vet­na om vad vi stop­par i oss.

– Jag tror ald­rig att jag gick och åt mat el­ler drack nå­got när jag väx­te upp, men vi sit­ter in­te och äter läng­re, vi kö­per nå­got på väg till job­bet, går ut och äter på lun­chen, på vägen hem tar vi nå­got som är lät­till­gäng­ligt och sen blir det fär­dig­mat el­ler halv­fab­ri­kat till mid­dag.

– Det har bli­vit så myc­ket av all­ting och vi kan in­te stop­pa i oss så myc­ket ka­lo­ri­er som vi gör i dag. Hjär­nan vän­jer sig och vi vill he­la ti­den ha nå­got i mun­nen. I stäl­let bor­de vi kom­ma till­ba­ka till att äg­na li­te mer tid i kö­ket och att la­ga mat från grun­den.

Att la­ga vår egen mat gör oss ock­så mer när­va­ran­de och med­vet­na

om vad vi stop­par i oss

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.