Eri­ka Lust re­gis­se­rar porr­film

BAR­CE­LO­NA. Svens­ka Eri­ka Lust gör suc­cé in­om porr­films­bran­schen.Med si­na fil­mer vill hon vi­sa att det går att gö­ra porr med kva­li­tet. Son­dag följ­de med på en in­spel­ning.

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll - Text: An­na-Ma­ria Staw­re­berg Fo­to: Mar­ga­re­ta Bloom San­de­bäck

Det är mån­dag mor­gon i Bar­ce­lo­na. Det har reg­nat och stor­mat he­la nat­ten och Eri­ka Lust hål­ler tum­mar­na för att vä­dergu­dar­na ska va­ra med hen­ne: I mit­ten av in­spel­nings­vec­kan mås­te näm­li­gen so­len ski­na.

Men i dag får det reg­na hur myc­ket som helst. Eri­ka Lust och in­spel­nings­tea­met har hyrt sta­dens he­tas­te natt­klubb för att spe­la in en ny film i se­ri­en XCon­fes­sions, som byg­ger på in­skic­ka­de sex­fan­ta­si­er. Skå­de­spe­lar­na hål­ler på att gö­ra sig i ord­ning.

– Två av dem har vi job­bat myc­ket med, de har bland an­nat spe­lat in

Cir­cus ae­ri­us per­ver­sus där de har sex häng­an­de i li­nor, sä­ger Andrea Pon­ce, som är pressek­re­te­ra­re på Lust films.

In­ne på natt­klub­ben är det mörkt, och det 30 per­so­ner sto­ra tea­met hål­ler på att rig­ga lju­set. Här ver­kar ing­en van­lig mån­dags­ång­est rå­da, folk skrat­tar, skäm­tar och job­bar feb­rilt.

– I van­li­ga fall är vi näs­tan ba­ra kvin­nor, men i dag har vi ta­git in ex­tra­folk, sä­ger Andrea Pon­ce och lot­sar oss ner mot lo­ger­na.

En man i vit mor­gon­rock står vid en bak­dörr och nju­ter av so­len som trängt fram. In­ne i en av lo­ger­na sit­ter två av skå­de­spe­lar­na, Jowy och Lou­i­se, även de i vi­ta mor­gon­roc­kar, och småpra­tar sam­ti­digt som de smin­kas och får nag­lar­na må­la­de i klar­rött.

– Eze och jag är gif­ta och för oss är det ing­et nytt att ha sex fram­för and­ra. Vi gil­lar det, för­kla­rar Jowy, och får med­håll av ma­ken, som pre­cis kom­mer in i rum­met.

Fran­sys­kan Lou­i­se där­e­mot, har in­te spe­lat in nå­gon porr­film ti­di­ga­re. Hon är tango­dan­sös och na­ken­mo­dell till var­dags, och det är just hen­nes tango­kun­ska­per som gjort att hon fått rol­len i da­gens film. Hon kän­ner in­te Jowy och Eze se­dan ti­di­ga­re.

Det äk­ta pa­ret har en läng­re histo­ria.

– Jowy och jag lär­de kän­na varand­ra när vi job­ba­de på cir­kus, och även om vi nu­me­ra har van­li­ga jobb, jag job­bar in­om IT och Jowy är fy­si­o­te­ra­peut, upp­trä­der vi då och då på cir­kus, och vi hop­par även in i oli­ka porr­fil­mer, sä­ger Eze.

Han vi­sar upp sitt vänst­ra ring­fing­er, där en vig­sel­ring är in­ta­tu­e­rad.

– För att vå­ra vig­sel­ring­ar in­te ska kun­na fast­na i li­nor­na när vi upp­trä­der, för­kla­rar Jowy.

Där­hem­ma har de en femå­rig son, och att de spe­lar in porr­fil­mer ger de­ras liv en ex­tra kryd­da. De har länge haft en öp­pen re­la­tion, och att få gö­ra det här ihop gör dem mer sam­man­svet­sa­de, me­nar de.

– Li­vet är för kort för att in­te pro­va nya sa­ker och ut­ma­na sig själv. Dess­utom – det är här­ligt

Om det finns fe­mi­nis­tisk porr – det är jag in­te ens sä­ker på. Jag sä­ger hell­re att jag är fe­mi­nist och jag job­bar med porr

att kun­na se fil­mer­na som vi själ­va är med i när vi blir äld­re, sä­ger Jowy.

En trap­pa upp går Eri­ka Lust ige­nom da­gens upp­lägg med tea­met. Hon skrat­tar och ges­ti­ku­le­rar.

– Jag har läng­tat så länge ef­ter att spe­la in en porr­film med tango­te­ma! Och nu änt­li­gen blir det av. Lou­i­se är fan­tas­tisk! Och Jowy och Eze, de har ta­git tan­go­lek­tio­ner för att kla­ra det här, sä­ger hon.

Eri­ka Lust, som har en ex­a­men i stats­ve­ten­skap och ge­nus­ve­ten­skap från Lunds uni­ver­si­tet, väx­lar obe­hind­rat mel­lan spans­ka, eng­els­ka och mo­ders­må­let svens­ka. Hon är gift med span­jo­ren Pablo Dob­ner, sty­rel­se­ord­fö­ran­de i hen- nes bo­lag, och le­ver i Bar­ce­lo­na se­dan 20 år, dit hon kom för att lä­sa film­ve­ten­skap. Då ha­de hon re­dan gjort ett ut­by­te­sår i Spa­ni­en, och ha­de inga pro­blem med språ­ket. I dag är de för­äld­rar till två dött­rar, 8 och 11 år.

Att hon blev porr­films­pro­du­cent på hel­tid har att gö­ra med att hon ti­digt upp­lev­de att det sak­na­des bra jäm­ställd porr med myc­ket sex. Och snabbt blev hen­nes pro­duk­tio­ner er­kän­da. Ef­ter att ha de­bu­te­rat med ex­a­mens­ar­be­tet The Good Girl 2004, en film som blev en suc­cé, star­ta­de hon det eg­na pro­duk­tions­bo­la­get Lust films som för­ra året om­sat­te nä­ra 20 mil­jo­ner kro­nor.

– När jag pro­du­ce­rar en film tän­ker jag he­la ti­den på ge­nusper- spek­ti­vet. Vil­ken roll har man­nen och kvin­nan – och hur möts de? Det är så lätt att fal­la till­ba­ka i gam­la möns­ter, där­för dis­ku­te­rar vi stän­digt på kon­to­ret. Men om det finns fe­mi­nis­tisk porr – det är jag in­te ens sä­ker på. Jag sä­ger hell­re att ”jag är fe­mi­nist och job­bar med porr”, för­kla­rar Eri­ka.

En or­kes­ter har kli­vit in på sce­nen. Det är dags för in­spel­ning. Jowy och Eze kom­mer in, hon i vit, tunn klän­ning och höga skor, han i svar­ta byx­or och vitt, åt­sit­tan­de lin­ne. Lou­i­se, som spe­lar dans­lä­ra­rin­na, står tyst och vän­tar på si­na ele­ver.

Det är sex­igt och sen­su­ellt. Andrea Pon­ce, som sä­ger sig va­ra

Vi är fle­ra styc­ken som träf­far de sö­kan­de, vi vill lä­ra kän­na dem, hö­ra dem be­rät­ta om si­na in­tres­sen och vär­de­ring­ar

ro­man­ti­ker, fläk­tar sig med han­den, sä­ger att det här räc­ker för hen­ne.

Men så myc­ket porr är det in­te – in­te än­nu.

– I van­li­ga fall spe­lar vi in sex­sce­ner­na på mor­go­nen, men i dag har vi änd­rat sche­mat. Sex­et spe­lar vi in i kväll, sä­ger Eri­ka.

Tangosce­nen tas om. Många gång­er. Eri­ka vet vad hon är ute ef­ter, bakom mo­ni­torn ser hon var­je de­talj, och då och då kli­ver hon ut till de tre på dans­gol­vet, ger in­struk­tio­ner och trots de många om­tag­ning­ar­na ver­kar skå­de­spe­lar­na in­te trött­na. De småpra­tar, skrat­tar, gör små dans­steg för att hål­la sig var­ma. Eze häm­tar vat­ten till si­na mot­spe­lers­kor, som får allt on­da­re i föt­ter­na.

– Nu tar vi en tag­ning med ka­me­ran en­bart på föt­ter­na, in­stru­e­rar Eri­ka och tilläg­ger, halvt på skämt, halvt på all­var:

– Så där, nu får fot­fe­ti­schis­ter­na sitt ock­så.

Bakom skär­men ser Eri­ka nöjd ut. Hon på­min­ner om en di­ri­gent på en kon­sert när hon tyst di­ri­ge­rar med hän­der­na.

– När folk tän­ker på jäm­ställd porr ser de fram­för sig kvin­nor med hå­ri­ga arm­hålor och stra­pons (en form av dil­do som kvin­nor kan spän­na på sig med hjälp av ett bäl­te för att kun­na pe­ne­tre­ra, reds för­kla­ring), sä­ger Eri­ka.

Så ser det in­te ut i hen­nes fil­mer. Här är det porr med es­te­tik som gäl­ler. Eri­ka och tea­met läg­ger ner myc­ket tid på hand­ling­en, på mil­jö­er­na och på allt om­kring.

Al­la skå­de­spe­la­re som del­tar i pro­duk­tio­nen mås­te vi­sa frisk­hets­in­tyg och har ti­di­ga­re gått ige­nom med Eri­ka Lust vad de vill och in­te vill gö­ra fram­för ka­me­ran.

– Ni gör det ni själ­va vill. Om det är nå­got som in­te känns bra, säg ifrån. Im­pro­vi­se­ra, gå på käns­lan, sä­ger Eri­ka se­na­re när hon har det ob­li­ga­to­ris­ka för­snac­ket med skå­de­spe­lar­na.

Att spe­la in porr byg­ger på för­tro­en­de, och det ska det kän­nas bra för samt­li­ga in­blan­da­de. Det är ock­så där­för som an­tag­nings­pro­ces­sen får dra ut på ti­den. En in­spel­ning fö­re­gås av en lång rad in­ter­vju­er, där Eri­ka och hen­nes med­ar­be­ta­re tar re­da på var­för de sö­kan­de sökt sig in i porr­bran­schen.

– Vi är fle­ra styc­ken som träf­far de sö­kan­de, vi vill lä­ra kän­na dem, hö­ra dem be­rät­ta om si­na in­tres­sen och vär­de­ring­ar. Ve­ta mer om vad de kan tän­ka sig att gö­ra – och in­te gö­ra fram­för ka­me­ran.

Och att de har lärt kän­na de tre skå­de­spe­lar­na är tyd­ligt. De skäm­tar, småpra­tar och un­der den långa lunch­pa­u­sen dis­ku­te­ras barn­upp­fost­ran, tan­go och fransk geo­gra­fi. Fak­tum är att det känns som vil­ken ar­bets­plats som helst.

Men att det är jäm­ställt, etiskt och este­tiskt, be­ty­der in­te att det sak­nas por­no­gra­fis­ka in­slag. Det in­ser vi när det är dags för själ­va sex­et.

En­dast ett få­tal i tea­met är kvar när skå­de­spe­lar­na pro­var ut de un­der­klä­der som ska an­vän­das – och in­om väl­digt kort tas av. Jowy, Eze och Lou­i­se har spe­lat in tangosce­ner he­la da­gen. Men i det sov­rum som nu byggts upp på dans­gol­vet märks in­te ett spår av trött­het.

De tre skå­de­spe­lar­na im­pro­vi­se­rar, tu­ras om och ömsom ger, ömsom tar. Jowy och Eze, som av na­tur­li­ga skäl är sam­spel­ta, ver­kar på rik­tigt nju­ta av att ge Lou­i­se en oför­glöm­lig de­but i porr­films­värl­den. Nå­gon pryd­het ex­i­ste­rar in­te. In­te hel­ler någ­ra dis­kus­sio­ner om vad som ska bli näs­ta steg.

Det slic­kas och sugs i när­bild. Men, den i tra­di­tio­nell porr­film så van­li­ga pe­netra­tio­nen, fö­re­kom­mer det in­te sär­skilt myc­ket av.

Sex­et fil­mas i en en­da lång scen. Eri­ka bry­ter in­te av. Det är vik­tigt att skå­de­spe­lar­na får age­ra ifred, för­kla­rar hon, och i det upp­bygg­da sov­rum­met finns, för­u­tom skå­de­spe­lar­na ba­ra fil­ma­re och Af­ton­bla­dets fo­to­graf. Vi and­ra vän­tar ut­an­för, och ser vad som hän­der på mo­ni­torn.

Men vi hör. Sov­rum­mets väg­gar är av tunt tyg, och det rå­der ing­en tve­kan om vad som på­går.

Kanske är det det här som Jowy, Eze och Lou­i­se har vän­tat på he­la da­gen? Kanske var de långa och krä­van­de tangosce­ner­na ett sju tim­mar långt för­spel? För de tum­lar runt i de svar­ta la­ka­nen som om de ald­rig gjort an­nat. De kys­ser och sme­ker. Ar­mar och ben är i en en­da sa­lig rö­ra. De stry­ker varand­ra över hå­ret, ser varand­ra i ögo­nen. Och de är ihär­di­ga, för någ­ra or­gas­mer blir det in­te för­rän ef­ter 40 mi­nu­ter.

Ef­teråt lig­ger de ut­mat­ta­de på säng­en, små­skrat­tar och hål­ler om varand­ra.

– Och BRYT! ro­par Eri­ka från bakom skär­men.

Tea­met ap­plå­de­rar. Jowy, Eze och Lou­i­se kom­mer ut, ruf­si­ga i hå­ret sam­ti­digt som de kny­ter på sig mor­gon­roc­kar­na. De småpra­tar med varand­ra, fnitt­rar.

– Det var… bra. Vi skul­le gär­na vil­ja fort­sät­ta, sä­ger Lou­i­se li­te se­na­re och slä­tar till hå­ret, tar av sig mor­gon­roc­ken och by­ter om till ci­vi­la klä­der.

Ar­bets­vec­kans förs­ta dag är av­kla­rad. Och sam­ti­digt som Eri­ka Lust pac­kar ihop da­tor och ma­nus kol­lar hon vä­der­pro­gno­sen. Kanske, kanske blir det sol i mor­gon.

Eri­ka Lust.

I Eri­ka Lusts fil­mer är det porr med es­te­tik som gäl­ler. Eri­ka och tea­met läg­ger ner myc­ket tid på hand­ling­en, på mil­jö­er­na och på allt runt om­kring. Skå­de­spe­lar­na får in­struk­tio­ner om näs­ta scen. Jowy och Eze har ta­tu­e­ra­de vig­sel­ring­ar. Eri­ka Lust går ige­nom da­gens upp­lägg med tea­met. Skå­de­spe­lar­na Jowy, Eze och Lou­i­se skäm­tar, småpra­tar och un­der den långa lunch­pa­u­sen dis­ku­te­ras barn­upp­fost­ran, tan­go och fransk geo­gra­fi. Fak­tum är att det känns som vil­ken ar­bets­plats som helst.

”Jag har läng­tat så länge ef­ter att spe­la in en porr­film med tango­te­ma! Och nu änt­li­gen blir det av. Lou­i­se är fan­tas­tisk!”, sä­ger Eri­ka

Eri­ka vet vad hon är ute ef­ter, bakom mo­ni­torn ser hon var­je de­talj.En in­spel­ning fö­re­gås av en lång rad in­ter­vju­er, där Eri­ka och hen­nes med­ar­be­ta­re tar re­da på var­för de sö­kan­de sökt sig in i porr­bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.