Häng med på vå­rens skö­nas­te må bra-dygn!

Söndag (Aftonbladet) - - Resor -

Vil­ken mat ger dig ener­gi på rik­tigt? Hur blir du chef över ditt eget liv? Vad kan du gö­ra för att mins­ka stres­sen och går det att kän­na lyc­ka – helt ut­an an­led­ning?

Sva­ren får du på Af­ton­bla­dets lyx­i­ga 24-tim­marskryss­ning av häl­so­in­spi­ra­tö­rer­na

Ma­ria Bo­re­li­us, Hil­le­vi Wahl, Erik Ol­ki­ewicz och Ma­de­le­i­ne Wil­helms­son.

Med in­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning­ar och kon­kre­ta tips ger de dig verk­ty­gen och nyck­lar­na du be­hö­ver för att hit­ta ditt ”flow”, stär­ka din själv­käns­la, få ett lug­na­re sin­ne och mer har­mo­nisk livs­stil. Och du, själv­klart kom­mer det att fin­nas gott om tid för tax­free-shop­ping om­bord!

Pro­gram m Tors­dag, T 9 maj

Ge­men­sam mid­dag. Ming­eld­rink och pre­sen­ta­tion av fö­re­lä­sar­na. Hyp­nosshow.

Fre­dag, 10 maj

Fru­kost­buffé. Hil­le­vi Wahl – Äg ditt liv, så får du mer tid, kraft och gläd­je! Erik Ol­ki­ewicz – Må bra helt ut­an an­led­ning. Ma­ria Bo­re­li­us – Häl­so­re­vo­lu­tio­nen, så blir du fris­ka­re, pig­ga­re och gla­da­re med an­ti­in­flam­ma­to­risk kost. Ma­de­le­i­ne Wil­helms­son – Stress­fri med yo­ga och me­di­ta­tion. För- och ef­ter­mid­dags­fi­ka.

Re­se­fak­ta:

Vi åker från Vär­ta­ham­nen i Stock­holm med Sil­ja Ga­laxy till Åbo. Det finns bus­san­slut­ning­ar från fle­ra or­ter i lan­det. AV­GÅNG: Tors­da­gen 9 maj, kl 19:30.

HEMKOMST: Fre­da­gen 10 maj, kl 18:15. PRISEXEMPEL: I B2-hytt 1 560 kr/ per­son.

ALLT DET­TA IN­GÅR:

Samt­li­ga fö­re­drag en­ligt pro­gram­met. Del i B2-hytt (går att upp­gra­de­ra mot tillägg). Buffé­mid­dag, (in­kl öl, vin, al­ko­hol­fritt och kaf­fe). Bufféfru­kost. För­mid­dags- och ef­ter­mid­dags­fi­ka. Goodie­bag.

Shop­pa i tax­free­bu­ti­ker­na, njut av far­ty­gets fan­tas­tis­ka gour­met­buffé och här­li­ga li­veun­der­håll­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.