Sa blir din vec­ka!

Söndag (Aftonbladet) - - Astro -

Va­du­ren 21 MARS - 20 APRIL

Kär­lek Du är am­bi­tiös och sik­tar på att själv ut­veck­la och för­bätt­ra ditt kär­leksliv på bå­de kort och lång sikt. Eko­no­mi Li­te väl många ut­gif­ter. Fram­för allt är det ett in­köp som blir be­tyd­ligt dy­ra­re än du ha­de tänkt dig. Trist.

Ox­en 21 APRIL - 21 MAJ

Kär­lek Kär­le­ken får in­te så myc­ket ut­rym­me. I stäl­let sat­sar du på nöjen. Du vill he­la ti­den va­ra där sa­ker hän­der. Eko­no­mi Du är ef­fek­tiv och smart när det hand­lar om peng­ar. Bland an­nat för­vand­lar du en halv­bra af­fär till en suc­cé.

T Vil­ling­ar­na 22 MAJ - 21 JU­NI

Kär­lek Spän­nan­de vec­ka med fo­kus på sex sna­ra­re än ro­man­tik. Du kän­ner dig väl­digt fy­sisk och när­va­ran­de.

Eko­no­mi Hårt ar­be­te men få be­lö­ning­ar. Fram­för allt är de po­si­ti­va sa­ker som hän­der så­da­na som blir bra på lång sikt.

Kraf­tan 22 JU­NI - 22 JU­LI

Kär­lek Gott om my­sigt fa­mil­je­liv men in­te sär­skilt myc­ket ro­man­tik. Du läg­ger ner mer ener­gi på and­ra re­la­tio­ner.

Eko­no­mi Trass­lig men in­tres­sant vec­ka. Nå­gon svi­ker ett löf­te men i stäl­let dy­ker det upp en all­de­les ovän­tad bonus.

Le­jo­net 22 JU­LI - 23 AUG

Kär­lek Du lå­ter kär­le­ken ta den tid och det ut­rym­me som den be­hö­ver. Men du in­le­der ogär­na dju­pa­re sam­tal.

Eko­no­mi Spar­sam är du även när du in­te mås­te. Kanske för­vå­nar det vis­sa vän­ner men du trivs med att snå­la li­te.

Jung­frun 24 AUG - 23 SEP

Kär­lek Du har in­te tid med kär­le­ken. Mel­lan jobb och so­ci­alt liv finns helt en­kelt ing­et ut­rym­me och ing­en ork. Eko­no­mi Lön­sam vec­ka. Fram­för allt lyc­kas du skick­ligt hit­ta det du be­hö­ver ut­an att det kos­tar dig många slan­tar.

Va­gen 24 SEP - 23 OKT

Kär­lek Flör­tig och ro­lig vec­ka som pas­sar bäst för dig som är sing­el. Har du en part­ner är ge­men­sam­ma skratt bra.

Eko­no­mi Du är oro­lig för al­la ut­gif­ter som ho­par sig och kanske ock­så för ut­gif­ter­na som du ha­de i de­cem­ber. Trist.

Skor­pi­o­nen 24 OKT - 22 NOV

Kär­lek Du brin­ner för många sa­ker men in­te för kär­le­ken, in­te just nu i al­la fall. Vec­kan hand­lar mer om nöjen.

Eko­no­mi Många snab­ba af­fä­rer, smart shop­ping, och kanske pas­sar du ock­så på att säl­ja sa­ker som du in­te be­hö­ver.

Skyt­ten 23 NOV - 21 DEC

Kär­lek Liv­lig, pas­sio­ne­rad vec­ka. När du in­te äg­nar dig åt kär­lek så job­bar du. Ingen­ting an­nat får plats just nu. Eko­no­mi Din eko­no­mi kan på­ver­kas av din kar­riär men där­e­mot är det osan­no­likt att du fat­tar eko­no­mis­ka be­slut.

Sten­boc­ken 22 DEC - 20 JAN

Kär­lek En vec­ka som gnist­rar av nöjen. Kär­le­ken får den tid som blir över och det är san­no­likt in­te många mi­nu­ter. Eko­no­mi Fin vec­ka för re­sor, shop­ping, upp­le­vel­ser och af­fä­rer. Du har rätt in­stink­ter när det hand­lar om peng­ar.

Vat­tu­man­nen 21 JAN - 18 FEB

Kär­lek Väl­digt fin vec­ka som trots att du har myc­ket att gö­ra in­ne­hål­ler en hel del ljuvt ro­man­tis­ka si­tu­a­tio­ner.

Eko­no­mi Du vill in­te ha för bråt­tom. När du blir er­bju­den ett nytt pro­jekt el­ler nytt an­svar så över­vä­ger du no­ga.

Fis­kar­na 19 FEB - 20 MARS

Kär­lek Du pri­o­ri­te­rar di­na vän­ner och blir gans­ka ir­ri­te­rad när det­ta ome­del­bart le­der till ett sva­la­re kär­leksliv.

Eko­no­mi Pri­ma af­färs­vec­ka. Trots att du är so­ci­alt ak­tiv och trots att det kos­tar en del peng­ar så går du på plus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.