SKANDALER!

VÄL­KOM­MEN TILL

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - Sidan 1 -

Hem­lig­he­ter och lögner kan lyf­ta el­ler sän­ka en per­son. Livs­långa kar­rä­rer kan kros­sas i ett ögon­blick när fel per­son kom­mer över rätt in­for­ma­tion – el­ler kanske om rätt per­son får hö­ra fel in­for­ma­tion. Skandaler! in­ne­hål­ler al­la slags choc­ke­ran­de hän­del­ser ge­nom histo­ri­en. Från per­so­ner som lev­de skan­da­lö­sa liv till en­sta­ka hand­ling­ar som re­sul­te­ra­de i det smas­ki­gas­te skvall­ret. Någ­ra av histo­ri­ens mest in­fly­tel­se­ri­ka män­ni­skor blir för all­tid att ihåg­kom­na för si­na miss­tag, and­ra har ta­git sig ige­nom dem. Marilyn Mon­ro­es och Frank Si­nat­ras liv var ful­la med skandaler. Hol­ly­woods gyl­le­ne tjej som sjöng för pre­si­den­ten i sin ge­nom­skin­li­ga klänning, och kung­en av dans med si­na kopp­ling­ar till maf­fi­an. Fort­sätt se­dan in i po­li­ti­ken och den störs­ta skan­da­len i histo­ri­en: Wa­ter­ga­te, hän­del­sen som var spi­ken i kis­tan för Nix­ons pre­si­dent­skap. Ge dig in i den kung­li­ga värl­den och upp­täck kär­leks­hi­sto­ri­er som för­änd­ra­de histo­ri­ens gång, hem­li­ga af­fä­rer och de ofull­kom­li­ga prin­ses­sor­na som sat­te fle­ra av värl­dens kung­a­hus i gung­ning. Och na­tur­ligt­vis slip­per in­te hel­ler spor­tens värld ditt grans­ka­de öga. Från den älds­ta kon­tro­ver­sen i form av Black Sox-skan­da­len, till ho­tet mot mo­dern fri­id­rott, do­ping, och in­te att för­glöm­ma: de be­röm­da pa­ra­lym­pis­ka fus­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.