Ro­man Po­lański

Den hyl­la­de film­re­gis­sö­ren flyd­de från ett åtal för sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av min­derå­rig 1978. Han är på flykt än idag.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - 20 Skandaler Som Skakade Världen -

År 1977 gjor­de Ro­man Po­lański en över­ens­kom­mel­se med po­li­sen. Han er­kän­de sig skyl­dig till olag­ligt sam­lag med en min­derå­rig ef­ter en hän­del­se med en 13- årig flic­ka hem­ma hos Jack Nichol­son. Po­lański in­såg se­dan att han stod in­för ett fäng­el­se­straff och flyd­de från USA. Näs­tan fy­ra år­tion­den se­na­re är han fort­fa­ran­de på flykt. Tack va­re sitt frans­ka med­bor­gar­skap är han skyd­dad från ut­läm­ning och har fort­satt att le­va och ar­be­ta i Eu­ro­pa. Han ar­re­ste­ra­des så sent som 2009 i ett för­sök att ut­läm­na ho­nom men så­da­na drag har all­tid kol­lap­sat på grund av tryck och pro­tes­ter från Hol­ly­woods stor­he­ter och eu­ro­pe­is­ka re­ge­ring­ar.

Sa­mant­ha Gei­mer, kvin­nan i cent­rum av an­kla­gel­ser­na mot Po­lański, har ut­ta­lat sig of­fent­ligt om det li­dan­de hon fått ut­så från pres­sen och om sin öns­kan att sa­ken ska läg­gas till vi­la. Hit­tills har hon dock in­te fått sin öns­kan upp­fylld.

SKAN­DAL 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.