Char­les de Cho­i­seulP­ras­lins själv­mord

Hur en skan­da­lös mördare bland adeln fick den frans­ka mo­nar­kin i gung­ning.

Sanningen bakom vår tids största skandaler - - 20 Skandaler Som Skakade Världen -

År 1847 mör­da­de Karl de Cho­i­seul-pras­lin sin fru, her­ti­gin­na Fan­ny, och av­slu­ta­de ett el­digt och pas­sio­ne­rat äk­ten­skap. Pas­sio­nen för­vand­la­des till våld i au­gusti 1847 när Char­les slog och kniv­högg Fan­ny till döds. Hon skrek ef­ter hjälp in­i­från sitt rum me­dan den pa­nikslag­na hus­hålls­per­so­na­len hjälp­löst ban­ka­de på dör­ren, men när de änt­li­gen fick upp dör­ren var den ska­da­de her­ti­gin­nan död.

Char­les ar­re­ste­ra­des för mor­det på Fan­ny och togs i för­var me­dan myn­dig­he­ter­na no­te­ra­de de dus­sin­tals ska­dor som ha­de till­de­lats hans fru. Han häv­da­de sin oskuld trots att han var täckt av Fan­nys blod och ha­de för­svars­ska­dor. Char­les hop­pa­des att her­tig Lou­is XVIII skul­le kun­na in­gri­pa för att räd­da ho­nom och hind­ra en skan­dal.

Na­tur­ligt­vis gjor­de kung­en in­te det och Char­les be­gick själv­mord med ar­se­nik in­nan han kun­de stäl­las in­för rät­ta.

All­män­he­ten blev för­skräckt när ryk­ten bör­ja­de gå om att her­ti­gens död var iscen­satt så att han kun­de fly och le­va ut­om­lands. Vid en tid av ökad oro bland be­folk­ning­en or­sa­ka­de tan­ken på att en med­lem av adeln skul­le slip­pa det straff han för­tjä­na­de ett ra­maskri. Det­ta bi­drog till re­vo­lu­tio­nen 1848, som en gång för al­la stör­ta­de den frans­ka mo­nar­kin. Men fanns det nå­gon san­ning i des­sa be­syn­ner­li­ga på­stå­en­den om att en mördare kun­de fly från rätt­vi­san ba­ra på grund av sin adels­ti­tel?

Fak­tum är att ing­en egent­li­gen vet om det är sant el­ler in­te. Histo­ri­ker och släkt­fors­ka­re fort­sät­ter att un­der­sö­ka Char­les de Cho­i­seulP­ras­li­nens trass­li­ga histo­ria. Dess vägar sträc­ker sig från Eng­land och än­da bort till Ni­ca­ra­gua, där vis­sa häv­dar att hans ätt­ling­ar kan fin­nas idag. Det är ing­en tve­kan om att det är ett be­stå­en­de myste­ri­um. Bour­bon-dy­nastin, som en gång styrt en hel na­tion, fick be­ta­la ett högt pris.

SKAN­DAL 11

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.